Ekolog/Ekologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Ekolog/Ekologinja 

 

Kratak opis

Ekolog radi na istraživačkim, tehničkim i upravnim područjima koja se odnose na okoliš u različitim sektorima gospodarstva, na zakonodavnom i izvršnom području, na državnoj i lokalnoj razini. Osposobljen je za proučavanje i povezivanje pojava u okolišu, za otkrivanje odnosa između prirodnog okoliša i društva pa i između tehnologije, organizacije i ekonomike.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova ekologa, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij agroekologije/studij biologije ili ekologije mora/studij primijenjene ekologije u poljoprivredi i diplomski sveučilišni studij agroekologije/studij biologije i ekologije mora/studij ekologije i zaštite prirode/studij ekologije u kulturi i turizmu/studij geografije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija, stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica struke.

 

Opis poslova

Ekolog je osposobljen za znanstvenoistraživački rad na terenu i u laboratoriju, a može raditi u različitim djelatnostima: graditeljstvu, industriji, prometu, urbanizmu, prostornom planiranju, energetici. Ekolog istražuje pojave u okolišu, ocjenjuje utjecaje na okoliš i s tim povezane rizike, utvrđuje stanja i kakvoću okoliša, te priprema i izvodi programe praćenja stanja okoliša. Kao mjerodavni stručnjak, donosi odluke o zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere.

 

Ekolog priprema i izvodi strategije za učinkovitije korištenje prirodnih resursa i smanjenje opterećenja okoliša, vodi i vrednuje investicije povezane sa zahvatima u okolišu. Njegov posao uključuje i kreiranje strateških i operativnih planova održivog i ekološki prihvatljivog razvoja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Posao ekologa temelji se na integralnom pristupu radnim zadacima, s naglaskom na sustavni način razmišljanja i odlučivanja. Za uspješno obavljanje posla, potrebna su mu produbljena znanja s područja okoliša, kao što su primjerice zagađivanje vode, zraka i tla, ekotoksikologija, zdravstvena ekologija, upravljanje otpadom, sigurnost prirode, ocjena utjecaja na okoliš, ekonomika okoliša i ekološko pravo.

 

Zbog multidisciplinarnog načina rada, osim znanja iz nabrojenih specijalističkih područja, ekolog mora imati i dobru široku naobrazbu iz osnovnih prirodoslovnih, ekonomskih i društvenih znanosti. Mora biti sposoban surađivati sa stručnjacima za pojedina područja te pratiti događanja i novosti na pojedinim specijalističkim područjima. Stoga mora biti sposoban formirati uspješne interdisciplinarne radne skupine, koje će znati i voditi. Za posao ekologa predviđeno je visokoškolsko, sveučilišno obrazovanje, koje uključuje znanja o utjecajima različitih industrija odnosno djelatnosti čovjeka na okoliš, kao i znanja koja zahtijeva suvremeno praćenje stanja okoliša.

 

Ekologu su potrebna i znanja o tehnologijama za smanjivanje lošeg utjecaja na okoliš iz industrijskih, poljoprivrednih i urbanih područja, znanja o ekološkim karakteristikama pojedinih čimbenika okoliša, znanja s područja nacionalnog i međunarodnog zakonodavstva i pratećih propisa za očuvanje prirode, kao i znanja i vještine komuniciranja s javnošću.

 

Uvjeti rada

Uvjete rada nije moguće jedinstveno opisati, jer oni ovise o radnom mjestu i području djelovanja poduzeća u kojem je ekolog zaposlen. Spektar je preširok, da bi se moglo podrobnije nabrojati sve uvjete rada u različitim gospodarskim i drugim ustanovama. Posao može uključivati višednevna terenska ispitivanja i život u prilično nekomfornim uvjetima.

 

Srodna zanimanja

Inženjer šumarstva, biolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Ekolog se može zaposliti u poduzećima koja u skladu sa zakonima moraju organizirati ekološki prihvatljivu proizvodnju, u poduzećima koja se bave odstranjivanjem i preradom otpada ili u ustanovama i poduzećima koja se bave utvrđivanjem utjecaja na okoliš.

 

Radi u upravnim i nadzornim službama na državnoj i lokalnoj razini, u zavodima koji izvode djelatnosti u okviru nacionalnog programa očuvanja okoliša te u istraživačkim institutima. Obavlja istraživačku djelatnost u ovlaštenim laboratorijima koji se bave mjerenjem onečišćenja okoliša, odnosno izvođenjem programa praćenja stanja okoliša.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.