Ekonomist/Ekonomistica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Ekonomist/Ekonomistica 

 

Kratak opis

Ekonomisti istražuju načine kako društvo iskorištava svoje ograničene izvore – sirovine, ljudski rad i kapital – kako bi proizvelo robu i usluge.

 

Proučavaju i predviđaju financijske, gospodarske i komercijalne trendove primjerice nezaposlenost, poreze, inflaciju, itd. Analiziraju i istražuju ekonomske probleme i promjene u ekonomiji, te o njima obavještavaju i savjetuju tijela državne uprave, industriju ili ulagače.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova ekonomista moguće je završiti stručni studij, specijalistički diplomski stručni studij, preddiplomski odnosno diplomski sveučilišni studij, poslijediplomski specijalistički studij te poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij i to različitih studijskih programa u području ekonomije (ekonomija/poslovna ekonomija/ekonomija i management/ekonomika poduzetništva i dr.).

 

U Republici Hrvatskoj se ekonomija može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik, nakon preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni specijalist/specijalistica, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica nakon završenog poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija stječe akademski naziv doktor/doktorica uz naznaku struke.

 

Opis poslova

Poslovi ekonomista znatno se razlikuju s obzirom na usmjerenje i područje rada. Ekonomisti specijalizirani za financije bave se poslovima planiranja i analize, nadzorom i kontrolom banaka, vrše procjene profitabilnosti investicijskih projekata, obavljaju kreditne poslove, posluju s poduzećima, obavljaju poslove platnog prometa i deviznog poslovanja, obavljaju brokerske poslove, poslove osiguranja i reosiguranja te poslove pripreme i izvršenja državnog proračuna.

 

Ekonomisti na području računovodstva i revizije obavljaju računovodstvene i revizijske poslove u svim sektorima gospodarstva i državne uprave, u specijaliziranim revizijskim tvrtkama, neprofitnim organizacijama i sl.

 

Ekonomisti u marketingu osmišljavaju marketinške strategije i komunikaciju, bave se razvojem novih proizvoda, usluga i ideja, formiraju cijene, strategije prodaje i distribucije. Bave se odnosima s javnošću, oglašavanjem, logistikom, istraživanjem tržišta, itd.

 

Ekonomisti u menadžmentu bave se poslovima istraživanja u području ljudskih resursa i razvoja, obavljaju konzultantske poslove za različite organizacije, projektiraju organizacije i sustave plaća i nagrađivanja, rade na raznovrsnim projektima i sl.

 

Ekonomisti specijalizirani za područje poslovne informatike, bave se uvođenjem modernih rješenja primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u poslovanju.

 

Ekonomisti koji se bave trgovinom obavljaju razne poduzetničke, upravljačke i komercijalne poslove u poduzećima za vanjsku i unutarnju trgovinu, špediterskim agencijama i poduzećima za međunarodni i domaći robni i putnički promet.

 

Ekonomisti u turizmu bave se istraživanjem turističkog tržišta, marketing menadžmentom u turizmu, hotelskim menadžmentom, agencijskim, turoperatorskim i prijevozničkim poslovanjem te odgovarajućim poslovima u državnim tijelima zaduženima za turizam.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uz znanja stečena kroz fakultetsko obrazovanje, na seminarima i uvođenjem u posao, od ekonomista se očekuje preciznost, sistematičnost, ažurnost i odgovornost, kako bi se izbjegle pogreške u radu s podacima. Mora biti temeljit u radu s brojevima, precizno računati i analizirati podatke te izrađivati izvještaje. Za uspješno obavljanje posla, nužno je dobro poznavanje rada na računalu, posebno programa za obradu teksta i programa za matematičke i statističke obrade. Razvijene matematičke sposobnosti preduvjet su za obavljanje ovog posla. Za provođenje istraživanja različitih društvenih pojava, važne su osobine interes za ekonomiju, inovativnost i kreativnost. Za priopćavanje rezultata provedenih analiza i istraživanja neophodne su razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja. Zbog čestog rada u timu, ekonomist mora biti sklon radu s ljudima i imati smisao za suradnju.

 

Uvjeti rada

Radni uvjeti ekonomista ovise o području rada. Uglavnom radi u uredu, no često odlazi na poslovne sastanke, na seminare, konferencije i sl. U ovom poslu česta su putovanja zbog sklapanja poslova, sudjelovanja na stručnim skupovima i sl. Radno vrijeme najčešće je osam sati, no ponekad se radi i duže, npr. u vrijeme pripreme mjesečnih ili godišnjih izvještaja, financijskih pokazatelja i sl., koji moraju biti gotovi u predviđenom roku.

 

Kontraindikacije za rad su slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teža nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koje utječu na komunikaciju. Teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta. Kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Statističar/analitičar tržišta, ekonomski tehničar, porezni savjetnik, porezni inspektor

 

Mogućnosti zapošljavanja

Ekonomisti se zapošljavaju u različitim državnim institucijama, nevladinim organizacijama, bankama, osiguravajućim društvima, privatnim firmama, u turizmu, u medijima itd. Mnogi otvaraju i vlastite firme.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.