Geolog/Geologinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Geolog/Geologinja 

 

Kratak opis

Geolog proučava postanak, razvitak i građu stijena koje tvore Zemljinu koru, otkriva ležišta vode i mineralnih sirovina, te planira i nadzire njihovo iskorištavanje. Surađuje pri istraživanju nafte u rudarstvu, kamenolomima, inženjeringu i hidrogeologiji.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova geologa potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij geologije/studij geološkog inženjerstva odnosno diplomski sveučilišni studij geologije/studij geologije zaštite okoliša/studij geološkog inženjerstva.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka odnosno sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer/magistra inženjerka odnosno sveučilišni magistar/magistrica struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Geolog provodi ispitivanja stanja tla, pri čemu utvrđuje kako svojstva stijena utječu na korištenje zemljišta za građevinske, konstrukcijske i druge namjene. Proučava i seizmološke procese, Zemljina magnetska polja i zagađenje uzrokovano industrijom. Provodi teoretska, eksperimentalna i primijenjena istraživanja. Na temelju svojih istraživanja pronalazi i identificira rudne, mineralne i druge izvore, te planira i primjenjuje programe za njihovo iskorištavanje.

 

Posao geologa započinje detaljnim proučavanjem postojećih podataka o prostoru čije osobitosti treba ispitati pri čemu koristi avionske i satelitske snimke. Nakon toga slijedi pomno planiranje. Geološka se istraživanja potom nastavljaju na otvorenom, gdje geolog detaljno proučava postojeće podatke o prostoru, crta karte i sustavno prikuplja uzorke za kasniju laboratorijsku analizu. S rezultatima koje dobiva na terenu, osnovnom analizom i podacima prikupljenim pomoću kemije, geofizike i uz uporabu osjetljive tehničke opreme (senzori), geolog prikazuje podzemne slojeve stijena i procjenjuje opseg, količinu i kvalitetu prirodnog izvora. Te geološke podatke kasnije može upotrijebiti za pisanje izvještaja, crtanje karata i izradu trodimenzionalnih modela, uporabu geografskog informacijskog sustava i računalnih programa, pisanje tekstova, te crtanje mreža.

U svom radu geolozi se koriste raznim instrumentima, alatima i pomagalima poput čekića, dijamantnih svrdala, mikroskopa, fluoroskopa, spektroskopa, kamera za snimanje rendgenskim zrakama i, naravno, računalom.

 

Postoje različita usmjerenja geologa. Geolozi općeg usmjerenja izrađuju geološke karte i profile. Hidrogeolozi istražuju nadzemne i podzemne tokove voda, utvrđuju zalihe pitke i tehničke vode, geotermalnih izvora, te razrađuju mogućnost njihova korištenja. Inženjerski geolozi proučavaju fizičke osobine stijena na površini radi izgradnje prometnica, tunela, mostova, brana i drugih objekata. Geolozi mineralozi i petrolozi mikroskopskim i geokemijskim analizama određuju kemijski sastav i fizikalne osobine minerala i stijena, te utvrđuju njihov nastanak i eventualnu ekonomsku korisnost. Geolozi paleontolozi prikupljaju i analiziraju fosilne ostatke životinjskog i biljnog podrijetla kako bi proširili fond spoznaja o starosti i razvoju Zemlje i života na njoj. Geolozi koji se bave ležištima mineralnih sirovina tragaju za zalihama nafte, zemnog plina i ruda, te osmišljavaju optimalne načine gospodarenja tim prirodnim bogatstvom.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za geologa je važno da ima interes za prirodu i njezino istraživanje. Kako je rad na terenu fizički naporan i odvija se ponekad i u nepredvidivim okolnostima, poželjno je da je fizički izdržljiv, emocionalno stabilan i snalažljiv, te urednog zdravstvenog stanja. Mora biti spreman na tjelesne napore, poput dugotrajnog hodanja ili planinarenja pod opterećenjem (oprema, skupljeni uzorci i sl.). Potrebne su i druge osobine, kao što su dobre organizacijske sposobnosti, snalaženje u prostoru i poznavanje geografije. Za izradu geoloških karata, profila ili modela, važno je da ima sposobnost grafičkog predočavanja i prikazivanja prostornih odnosa. Zbog prikazivanja geoloških istraživanja krajnjim korisnicima, korisna je i vještina pismenog i usmenog izražavanja.

 

Uvjeti rada

Posao geologa odvija se u zatvorenim radnim prostorima i geološkim laboratorijima, ali i na terenu. Geološka istraživanja mogu se izvoditi u udaljenim, nepristupačnim i nenaseljenim područjima, pri čemu geolog često treba propješačiti veće ili manje udaljenosti, penjati se na brda ili stijene i spuštati u podzemne hodnike i špilje. Pritom ga mogu pratiti neugodni vremenski uvjeti, poput velike hladnoće ili vrućine, snažnog vjetra i/ili kiše, te nevremena na moru.

 

Pri radu u rudniku, na bušotini ili na gradilištu geologa može smetati buka, vibracije, prašina, a postoji i opasnost od fizičkog ozljeđivanja. U takvim radnim uvjetima mora koristiti zaštitnu opremu (kacigu, zaštitnu odjeću i obuću, rukavice i dr.).

 

Srodna zanimanja

Rudarski inženjer, inženjer naftnog rudarstva, inženjer kemije, geograf, geofizičar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Geolozi se zapošljavaju u istraživačkim zavodima i savjetodavnim poduzećima, obrazovnim ustanovama (instituti, fakulteti, muzeji), zavodima i tvrtkama za očuvanje okoliša i prostorno planiranje, organizacijama za istraživanje i iskorištavanje prirodnih sirovina, u građevinskim organizacijama (posebno onim koje se bave izgradnjom prometnica, brana, energetskih objekata, odlagališta otpada i opasnih tvari).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.