Inženjer cestovnog prometa/Inženjerka cestovnog prometa

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer cestovnog prometa/Inženjerka cestovnog prometa 

 

Kratak opis

Inženjer cestovnog prometa planira i organizira odvijanje cestovnog prometa. Radi na poslovima planiranja, pripreme, unapređenja i kontrole tehnoloških i uslužnih procesa na području cestovnog prometa.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera cestovnog prometa, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij prometa i diplomski sveučilišni studij prometa ili stručni studij cestovnog prometa.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar inženjer/magistrica inženjerka, a nakon završenog stručnog studija stječe se stručni naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjeri cestovnog prometa brinu o sigurnosti odvijanja prometa, o sigurnosti sudionika u prometnom procesu, te o ekonomičnosti korištenja voznih sredstava. Promet uključuje prijevoz i/ili prijenos osoba, roba i informacija s jednog mjesta na drugo pomoću autobusa, kamiona, i dr. Učinkovitost prometnoga sustava očituje se u tehničkom, tehnološkom, ekološkom, organizacijskom i ekonomskom smislu.

 

Inženjeri koji rade u prometnim poduzećima planiraju, organiziraju i kontroliraju odvijanje prometa prema voznom redu. Koordiniraju i kontroliraju rad različitih grupa radnika u prometnom poduzeću i na terenu, te daju potrebne upute za odvijanje pojedinačnih i skupnih poslova.

 

Inženjeri cestovnog prometa provode različita istraživanja, koja imaju za cilj predlaganje i uvođenje suvremene organizacije prijevoza putnika i tereta. Oni surađuju s nadležnim organima lokalne vlasti, istraživačkim i obrazovnim institucijama.

 

Inženjeri cestovnog prometa, organiziraju prijevoz sirovina i proizvoda za velika poduzeća od izvora sirovina do konačne distribucije proizvoda na način da optimiziraju procese manipulacije robom, skladištenja i prijevoza odabirom najoptimalnijih puteva i odgovarajućih (adekvatnih) prijevoznih sredstava u distribucijskim obrtima.

 

Inženjeri koji rade na području infrastrukture cestovnog prometa sudjeluju kod planiranja, projektiranja, građenja i održavanja cesta i cestovnih građevina. Bave se dimenzioniranjem cestovnih prometnica, te oblikovanjem raskrižja s implementacijom novih načina prometne signalizacije.

 

Inženjeri koji rade poslove carinskog zastupanja na unutarnjim carinskim ispostavama, obavljaju poslove vezane za carinjenje i naplatu carinskih davanja (npr. savjetovanje klijenta o carinskim i drugim propisima u svrhu carinjenja, pomoć kod izrade kalkulacije troškova i tarifiranja robe, obavještavanje o promjenama u carinskom zakonu, itd.)

 

Inženjeri cestovnog prometa u svom radu koriste računalnu opremu s odgovarajućim programima koji im omogućavaju bolje praćenje, kontrolu i vođenje odvijanja prometa (bilo u putničkom ili teretnom prijevozu). Vrlo često koriste automatizirane i sofisticirane komandne ploče putem kojih imaju pregled odvijanja prometa i preko kojih mogu utjecati na rješavanje nepredviđenih situacija u prometu.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za obavljanje poslova inženjera cestovnog prometa potrebne sposobnost razumijevanja i rješavanja tehničkih problema te dobre organizacijske sposobnosti,. Potrebno je samostalno služiti se korisničkim programima. Inženjer cestovnog prometa mora imati osnovna znanja iz elektrotehnike i strojarstva, te poznavati suvremene prometne sustave i tehnologije cestovnog prometa. Potrebno je imati dobro razvijene komunikacijske vještine, zbog česte suradnje s drugim ljudima. Kako u svom radu inženjer cestovnog prometa vrlo često koristi računalo radi kontrole i korekcije odvijanja prometa, potrebno je poznavanje rada na računalu, te dobra koncentracija. Također je važna i emocionalna stabilnost te fleksibilnost, zbog mijenjanja raznolikih poslova, uvjeta u prometu i potreba davanja uputa drugima.

 

Potrebna je dodatna spremnost za korištenje stručne literature, te praćenje i usvajanje novih znanja i tehnologija u području prometa.

 

Uvjeti rada

Inženjer cestovnog prometa posao pretežno obavlja u zatvorenim prostorijama, te prema potrebi odlazi na teren radi nadzora odvijanja prometa ili usluga prijevoza putnika, robe. Na terenu je izložen je različitim vremenskim uvjetima, buci vozila, ispušnim plinovima, te riziku prometne nezgode.

 

Ponekad posao inženjera cestovnog prometa uključuje rad u dvije smjene.

 

Srodna zanimanja

Stručnjak za organizaciju rada u prometu, tehničar cestovnog prometa, instruktor vožnje.

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri cestovnog prometa zapošljavaju se u poduzećima cestovnog prometa, auto školama, špediterskim poduzećima, agencijama u prometu, carini, gradskim parkiralištima, gradskim garažama, jedinicama lokalne uprave i samouprave (odjeli za promet), Hrvatskim autocestama, policiji (postavljanje prometne signalizacije vodeći brigu o sigurnosti odvijanja prometa na cestama).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.