Inženjer rudarstva/Inženjerka rudarstva

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer rudarstva/Inženjerka rudarstva 

 

Kratak opis

Inženjer rudarstva bavi se istraživanjem, eksploatacijom i oplemenjivanjem metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, specijalnim radovima pri izgradnji različitih geotehničkih objekata, konsolidacijom objekata i terena, te poslovima zaštite okoliša, posebno izgradnje površinskih i podzemnih odlagališta svih vrsta otpada.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera rudarstva, potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij rudarstva ili studij naftnog rudarstva.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar inženjer/magistrica inženjerka struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjer rudarstva osposobljen je za rad u području istraživanja, eksploatacije i oplemenjivanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina, boksita, nafte, plina, geotermalnih i podzemnih voda, ugljena, arhitektonsko-građevnog i tehničkog kamena, šljunka, pijeska i gline. Organizira, prati, nadzire i analizira iskorištavanje mineralnih sirovina u rudnicima, te osigurava obavljanje rudarskih radova u skladu s tehničkom dokumentacijom i propisima. Provodi analizu kvalitete mineralnih sirovina, oplemenjivanje mineralnih sirovina, te pripremu za industrijsku preradu. U postupku oplemenjivanja mineralnih sirovina proučava koji elementi, aditivi, kemijski ili fizikalni postupci mijenjaju njihova svojstva, kako bi se tijekom proizvodnje i prerade ta svojstva poboljšala. Analizira i prati proces obogaćivanja mineralnih sirovina, te pritom izravno obilazi postrojenja.

 

Nadzire izvođenje radova, raspoređuje zaposlenike i izdaje tehničke upute za siguran i pravilan rad. Sudjeluje na projektiranju i izvođenju bušačko-minerskih radova pri izgradnji različitih geotehničkih objekata poput probijanja trasa autocesta, iskopa tunela, izgradnje površinskih i podzemnih odlagališta otpada, pri specijalnim miniranjima (oprezna miniranja, podmorska miniranja), te kod rušenja objekata (zgrada, mostova, vijadukata) eksplozivom.

 

Propisuje pravila rada, osposobljava osoblje za rad, te koordinira posao između projektanata, izvođača, vanjskih suradnika i investitora.

 

Inženjer rudarstva bavi se i poslovima zaštite okoliša pri istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina, pri tom vodeći brigu o zbrinjavanju, odlaganju i recikliranju građevinskog i drugog otpada. Sudjeluje u projektiranju i izgradnji površinskih i podzemnih odlagališta komunalnog i opasnog otpada.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Stručna znanja usvojena tijekom studija odnose se na temeljito poznavanje površinske i podzemne eksploatacije sirovina, na različitim lokacijama na Zemlji upotrebom najnovijih tehnika i tehnologija. Poželjna je sklonost prirodnim znanostima (matematika, fizika, kemija, geologija), te interes za mehaniku i tehniku. Za uspješno obavljanje posla, važna je sposobnost grafičkog i prostornog predočavanja i prikazivanja prostornih odnosa, što je naglašeno prilikom izrade nacrta, skica i grafičkih prikaza.

 

Posao zahtijeva točnost, preciznost i odgovornost u radu, samostalnost planiranja i projektiranja posla, velike intelektualne potencijale, emocionalnu stabilnost, strpljivost i sistematičnost i sposobnost rukovođenja.

 

Što se tiče zdravstvenih uvjeta, inženjer rudarstva mora udovoljavati općim zdravstvenim uvjetima, ali i posebnim uvjetima ovisno o radnom mjestu.

 

Uvjeti rada

Otprilike 50% radnog vremena inženjeri rudarstva provode na terenu, na otvorenom, pod zemljom, na povišenim ili niskim temperaturama, uz nagle temperaturne promjene, natprosječnu vlažnost, uz povećanu buku i slabu osvijetljenost, stoga moraju biti dobrog općeg zdravlja i fizički vrlo izdržljivi.

 

Također je važno da je osoba emocionalno stabilna, jer posao katkad zahtijeva rad u skučenom prostoru, u jamama i podzemnim tunelima.

 

Tijekom obavljanja posla, inženjeri rudarstva izloženi su prašini, štetnim plinovima, neugodnim mirisima te zagušljivoj mikroklimi, pa se osobe s težim bolestima dišnog sustava ne mogu baviti ovim zanimanjem. Uvjeti rada ne dozvoljavaju postojanje oštećenja sluha i ravnoteže, teža oštećenja vida i kolornog vida, kao i teže bolesti mišićno koštanog i krvožilnog sustava.

 

Inženjeri rudarstva, koji rade na razvoju, upravljanju, savjetovanju ili prodaji smješteni su u uredima, ustanovama ili savjetodavnim tvrtkama.

 

Srodna zanimanja

Inženjer naftnog rudarstva, inženjer geologije, inženjer geološkog inženjerstva

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjeri rudarstva imaju mogućnost zapošljavanja na radilištima i terenima diljem Hrvatske, ali i u mnogim dijelovima svijeta, gdje rade za domaća i strana poduzeća. Mogućnosti zapošljavanja nude im se u poduzećima koja se bave istraživanjem, eksploatacijom i oplemenjivanjem čvrstih mineralnih sirovina, iskopom tunela i građevinskih jama, izvođenjem bušačko-minerskih radova na infrastrukturnim objektima u niskogradnji, te poslovima zaštite okoliša.

 

U okviru rudarske struke brojne su mogućnosti osnivanja vlastitih poduzeća.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.