Inženjer sigurnosti i zaštite na radu/Inženjerka sigurnosti i zaštite na radu

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Inženjer sigurnosti i zaštite na radu/Inženjerka sigurnosti i zaštite na radu

 

Kratak opis

Inženjer sigurnosti i zaštite na radu radi kao ovlaštena osoba u poduzećima ili ustanovama, gdje obavlja stručne zadaće u području sigurnosti i zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite radnog okoliša.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova inženjera sigurnosti i zaštite na radu, potrebno je završiti stručni studij sigurnosti i zaštite ili specijalistički diplomski stručni studij sigurnosti i zaštite.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka, a nakon završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se stručni naziv naziv stručni specijalist/stručna specijalistica.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Inženjer sigurnosti i zaštite na radu osposobljen je za organiziranje i neposredno rukovođenje službom zaštite na radu, u cilju zaštite, kako poduzeća tako i života i zdravlja zaposlenika i svih građana u području u kojem poduzeće djeluje. Proučava sigurnost radnog okruženja, tehnoloških postupaka i radnih uvjeta.

 

U svakom poduzeću, osobito onom gdje se javljaju različite opasnosti ili štetnosti u radnom procesu (štetna zračenja, vibracije, buka), njegova je zadaća da utvrdi i propiše pravilnike, upute i postupke, sigurnosne i zaštitne mjere, te da prati i nadzire njihovo provođenje i učinkovitost.

 

Izrađuje program mjera za poboljšanje radnih uvjeta. Na mjestima s prekoračenim štetnim vrijednostima predlaže tehničku zaštitu, propisuje i utvrđuje uporabu odgovarajućih osobnih zaštitnih sredstava, organizira postavljanje tabli upozorenja o zabranama, opasnostima i obveznoj uporabi osobnih zaštitnih sredstava (zaštitna odjeća, obuća i dr. oprema).

 

Dužan je organizirati i provoditi seminare za osposobljavanje zaposlenika za siguran rad, provjeravati njihova znanja i vještine iz zaštite na radu. Također je zadužen i za organizaciju službe prve pomoći u ustanovi, poduzeću ili pogonu.

 

Zajedno s kadrovskom službom brine o odgovarajućoj stručnoj osposobljenosti zaposlenih i dodatnoj stručnoj osposobljenosti za radna mjesta, kao što su rukovatelji viličarima, dizalicama i kranovima, za radnike koji rukuju opasnim tvarima, za vozače koji prevoze opasne tvari u cestovnom prometu itd.

 

Brine o organiziranju, utvrđivanju i izvođenju protupožarne sigurnosti, te nadzire provedbu odgovarajućih protupožarnih mjera.

 

Analizira uzroke ozljeda, profesionalnih oboljenja i drugih bolesti u vezi s radom i odgovoran je za prijavljivanje težih ozljeda pri radu.

 

Izrađuje popis s rokovima za obavljanje periodičnih zdravstvenih pregleda, s obzirom na radno mjesto, štetnosti, opasnosti i psihofizičke zahtjeve, te surađuje s kadrovskom službom u traženju odgovarajućeg posla i premještaja zaposlenika na zahtjev medicine rada ili Invalidske komisije. U svom poslu surađuje s inspekcijom rada, sanitarnom inspekcijom i inspekcijom za okoliš i prostor.

Na području zaštite radnog okoliša (ekologije) propisuje pravila sigurnosti o zaštiti okoliša i prati kako se primjenjuju navedena pravila.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pod stručnom osposobljenošću podrazumijeva se završen odgovarajući stupanj i smjer obrazovanja, te opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

 

Inženjer sigurnosti i zaštite na radu mora biti zainteresiran za tehniku, te imati sklonosti za rješavanje tehničkih i mehaničkih problema.

 

Posao zahtijeva samostalno donošenje odluka, dobre organizacijske sposobnosti i odgovornost za obavljeni posao: Važna je sklonost timskom radu, te spremnost na stalno usavršavanje i praćenje zakona i pravilnika vezanih uz područje sigurnosti i zaštite na radu.

 

Prema zdravstvenim uvjetima, inženjeri sigurnosti i zaštite na radu moraju udovoljavati kriterijima opće zdravstvene sposobnosti.

 

Uvjeti rada

Dio radnog vremena inženjer provodi u nepovoljnim uvjetima, jer nadzire, mjeri te provjerava stanje sigurnosti na radu u različitim industrijama ili radnim procesima. U radu je izložen prašini, buci, neugodnoj mikroklimi, uz isparavanje para i plinova, premda je trajanje izloženosti takvim utjecajima vrlo kratko. Radi u zatvorenom prostoru, na otvorenom, na visini, a često ima i nametnuti ritam rada, stoga osobe, kod kojih su prisutne anomalije i teža oštećenja funkcije mišićno koštanog sustava, teža oštećenja vida, sluha i govora, ne mogu obavljati te poslove.

Radno vrijeme većinom se odvija u jednoj smjeni. Često radi sam, povremeno u skupini, sa strankama i nadležnim tijelima što posao čini dinamičnim, ali bez većih fizičkih odnosno tjelesnih opterećenja.

 

Srodna zanimanja

Vatrogasni tehničar, kemijski tehnolog, inženjer kemijske tehnologije, ekolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Inženjer sigurnosti i zaštite na radu može se zaposliti u poduzeću kao stručnjak za zaštitu na radu; u poduzećima ili institutima koji obavljaju stručne zadaće s područja sigurnosti na radu ili protupožarne zaštite kao uslužnu djelatnost, osiguravajućim društvima, vatrogasnim organizacijama, poduzećima koja su ovlaštena za izvođenje protupožarne zaštite, proizvodnim tvrtkama, te u svim drugim institucijama i organima državne uprave i lokalne samouprave.

 

Može se zaposliti u trgovačkim kućama i u srednjim školama kao nastavnik praktične nastave stručnih predmeta. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.