Javni bilježnik/Javna bilježnica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Javni bilježnik/Javna bilježnica 

Kratak opis

Javni bilježnik bavi se ovjeravanjem i sastavljanjem privatnih i javnih isprava i dokumenata, prisustvuje sjednicama upravnih odbora, sastavlja ugovore, i sl.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova javnog bilježnika, potrebno je završiti integrirani preddiplomski i diplomski studij prava, položiti pravosudni i javnobilježnički ispit te steći određeno radno iskustvo.

 

U Republici Hrvatskoj se pravo može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra uz naznaku struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Javni bilježnik sastavlja javnobilježničke akte koji su potrebni za pravnu valjanost raznovrsnih ugovora, npr. ugovora o raspolaganju imovinom maloljetnih osoba i osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost, darovnih ugovora itd. Ovjerava punomoći, izjave, suglasnosti i dr. Sastavlja akte u svezi osnivanja i drugih pitanja trgovačkih društava, npr. akata o osnivanju društva ograničene odgovornosti; ugovora o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu, izjava o prihvaćanju postavljanja za člana uprave društva itd.

 

Sastavlja zapisnike o pravnim radnjama koje je obavio ili kojima je bio nazočan, po zahtjevu stranaka. Ovjerava oporuke, ugovore o doživotnom uzdržavanju, ugovore o ustupu i raspodjeli imovine i sl.

 

Svjedoči i ovjerava istovjetnost kopija raznih dokumenta s originalom, istinitost podataka iz trgovačkih i poslovnih knjiga, istinitost potpisa i sl.

 

Izdaje potvrde o vremenu kada je isprava predočena njemu ili u njegovoj nazočnosti drugoj stranci, o postojanju i sjedištu neke pravne osobe, o promjeni tvrtke, o statusnim promjenama i drugim pravno relevantnim činjenicama.

 

Prima na čuvanje isprave, novac i vrijedne predmete, radi njihove predaje drugim osobama i nadležnim tijelima.

 

Obavlja i druge poslove predviđene zakonom, primjerice provodi ostavinske postupke i pojedine radnje u ovršnom postupku itd.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Javni bilježnik mora imati stručna znanja koja se odnose na poznavanje Ustava i zakona, te cjelokupnog pravosudnog sustava u Hrvatskoj.

Javni bilježnik svoj posao mora obavljati odgovorno, pošteno, savjesno, stručno, marljivo i odlučno. Treba biti osoba od povjerenja, samostalan, neovisan i nepristran. U svom radu, dužan je neprestano upotpunjavati svoje opće i stručno obrazovanje.

 

Uvjeti rada

Posao javnog bilježnika uglavnom se odvija u uredu, prema unaprijed određenom radnom vremenu ili prema dogovoru sa strankom.

 

Srodna zanimanja

Odvjetnik, sudac, pučki pravobranitelj

 

Mogućnosti zapošljavanja

Javni bilježnik zapošljava se u javnobilježničkoj službi, imenuje ga ministar, rješenjem pravosuđa na temelju provedenog natječaja. Prigodom izbora između više kandidata osobito će se uzeti u obzir njihov uspjeh na pravosudnom i javnobilježničkom ispitu, vrsta pravnih poslova na kojima su prije toga radili i rezultati koje su u radu postigli.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.