Kemičar/Kemičarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Kemičar/Kemičarka 

 

Kratak opis

Posao kemičara obuhvaća ponajprije istraživački i razvojni rad, te rad u kontrolnim laboratorijima. Kemičari rade u brojnim industrijskim pogonima, kao npr. u kemijskoj, farmaceutskoj, prehrambenoj, tekstilnoj, kožarskoj, metalurškoj industriji, zdravstvu i drugdje.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova kemičara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine (program obrazovanja: kemijski laborant; kemijski tehničar). Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Na visokoškolskoj razini potrebno je završiti preddiplomski sveučilišni studij i diplomski sveučilišni studij, odnosno integrirani preddiplomski i diplomski studij kemije/ studij biologije i kemije/studij kemije i inženjerstva materijala/studij kemijske tehnologije/studij kemijskog inženjerstva/studij primijenjene kemije i dr.

 

U Republici Hrvatskoj se navedeni studiji mogu studirati na mnogim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica odnosno sveučilišni prvostupnik inženjer/prvostupnica inženjerka a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra odnosno magistar inženjer/magistrica inženjerka struke.

 

Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Posao kemičara obuhvaća: vođenje istraživačkih, razvojnih i kontrolnih laboratorija, sintezu anorganskih i organskih spojeva, istraživanje mogućnosti njihove uporabe, te kontrolne analize u različitim industrijskim pogonima.

 

Istraživački se rad može podijeliti na fundamentalna (bazična) istraživanja i razvojna istraživanja. U bazičnim istraživanjima kemičari ispituju sastav i strukturu materije, kao i zakone po kojima se kombiniraju i reagiraju supstance. Na području primijenjenih istraživanja i razvoja kreiraju nove produkte i procese ili pak unaprjeđuju postojeće koristeći se spoznajama i znanjima prikupljenim u bazičnim istraživanjima.

 

Kemičar provodi analize vode, zraka i tla u laboratorijima za praćenje kvalitete okoliša, analize povezane s kontrolom hrane i okoliša u sanitarno-kemijskim laboratorijima, analize u laboratorijima raznih inspekcijskih službi, kriminalističkih službi itd. Priprema instrukcije za radnike koje sadrže opise sastojaka, vrijeme miješanja i temperaturu za svaku fazu procesa, te nadgleda automatizirane procese. Nadzire i uzimanje uzoraka, kako bi se osigurala odgovarajuća kvaliteta proizvoda. Mora poštovati primjenu industrijskih i drugih propisanih standarda.

 

Obavlja istraživanja u istraživačkim laboratorijima znanstveno-istraživačkih ustanova i sveučilišta, te u razvojnim odjelima farmaceutskih poduzeća i kliničkih laboratorija. U istraživačkim laboratorijima kemičar ima ulogu organizatora i koordinatora posla.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Kemičari trebaju pokazivati sklonost za znanost, posebno kemiju, matematiku i fiziku. Ustrajnost, radoznalost i sposobnost koncentracije na pojedinosti, te samostalnost u radu, značajni su za uspjeh u ovom zanimanju.

 

Osim znanja iz kemije, trebaju stjecati znanja iz bioloških znanosti, matematike i fizike. Budući da kemičari često rade u timovima, poželjna je sposobnost dobre usmene i pismene komunikacije.

Zanimanje kemičara je primjereno ljudima koji ne pokazuju alergijske reakcije.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada kemičara ovise o radnom mjestu. Mogu raditi u istraživačkim, razvojnim i kontrolnim laboratorijima u industriji, istraživačkim ustanovama i na sveučilištu.

 

Kemičari mogu raditi i u industrijskom, tvorničkom okruženju, gdje su uvjeti rada primjereni okruženju, uglavnom u okviru suvremenih industrijskih standarda.

 

Srodna zanimanja

Profesor kemije, biolog, fizičar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Kemičari se najčešće zapošljavaju u znanstveno - istraživačkim ustanovama i u proizvodnim tvrtkama, većinom u kemijskoj industriji koja se bavi proizvodnjom plastike i sintetičkih materijala, lijekova, deterdženata, boja, organskih kemikalija i sl.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.