Mljekar/Mljekarica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Mljekar/Mljekarica 

 

Kratak opis

Mljekar se bavi preuzimanjem, preradom, pakiranjem, skladištenjem i prodajom mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program mljekara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova mljekara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine.

 

Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i  stječe se kvalifikacija za tržište rada. Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Zanimanje mljekara obuhvaća različite poslove. On preuzima mlijeko, utvrđuje količine i kvalitetu mlijeka, hladi i skladišti sirovo mlijeko, termički ga obrađuje, pakira i iznova skladišti. Bavi se preradom mlijeka te proizvodi homogenizirano, pasterizirano i sterilizirano mlijeko, vrhnje, maslac, fermentirane mliječne proizvode (jogurt, kiselo mlijeko, acidofilno mlijeko, kefir), mlijeko u prahu, sireve, sirutke, kazein i laktozu, mliječne sladolede i druge mliječne proizvode, koje potom pakira i skladišti na odgovarajući način.

 

U svom radu, mljekar je vođen unaprijed određenom metodologijom i standardima prerade mliječnih proizvoda te nadzire kvalitetu mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

Mljekar uzima i priprema uzorke za fizikalno-kemijske i mikrobiološke analize mlijeka i mliječnih namirnica. Također vodi evidenciju uzoraka i analiza, evidenciju proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, te dokumentacije koja je vezana uz prodaju u trgovinama. Održava higijenu strojeva, opreme i prostora. Može obaviti i manje popravke strojeva i uređaja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom školovanja, mljekar se upoznaje s tehnologijom prerade namirnica, prehrambenim potrebama i zahtjevima korisnika, s primjerenošću pojedinih namirnica za ljudski organizam te s ulogom i značenjem mikroorganizama u prehrambenoj industriji.

 

Upoznaje prehrambene vrijednosti namirnica i važnost mlijeka i mliječnih proizvoda u prehrani.

Mljekari moraju poznavati vrstu, čuvanje i pripremu ambalaže koji se koriste u proizvodnji konzumnog mlijeka.

 

Važno za obavljanje zanimanja mljekara je poznavanje higijensko-tehničkih propisa i zahtjeva, načina prerade, čuvanja, pakiranja, ambalažiranja i skladištenja mlijeka i mliječnih proizvoda.

 

Važna znanja, koja mljekar stječe tijekom školovanja, također su znanja o kvaliteti i higijenskoj besprijekornosti namirnica, jer priprema proizvode za ljudsku prehranu, a higijenski neispravna hrana može biti uzrok različitih oboljenja ili trovanja.

 

Mljekar mora znati služiti se strojevima u mljekarskoj industriji te poznavati njihovo održavanje, kao i funkcioniranje pomoćnih strojeva i uređaja.

 

Uvjeti rada

Mljekar obavlja svoj posao u proizvodnim obrtima ili izvan njih, npr. prilikom preuzimanja mlijeka. U proizvodnji je izložen većim temperaturnim promjenama, vlazi, neugodnim mirisima, buci i vibracijama koji nastaju uslijed rada rotirajućih dijelova strojeva, propuhu, različitim kemijskim sredstvima za dezinfekciju, umjetnoj rasvjeti itd.

 

Posao obavlja stojeći u pognutom položaju ili hodajući uz sagibanje i dizanje težih tereta.

 

Pri radu sa strojevima, zbog rotirajućih dijelova strojeva, može doći do opeklina, porezotina, mehaničkih ozljeda ili oštećenja sluha. Radi sam ili u timu, u jednoj ili više smjena.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, neraspoznavanje osnovnih boja, gluhoća/teža nagluhost u govornom području, nedostatak njuha, oštećenje okusa, kronični poremećaji koji onemogućuju uredno kognitivno i emocionalno funkcioniranje. Kronični poremećaji koji mogu dovesti do gubitka svijesti i poremećaja ravnoteže, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog i srčano-žilnog sustava, dišni poremećaji s trajnim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije kože na otkrivenim dijelovima tijela, te utvrđena alergija na profesionalne alergene.

 

Srodna zanimanja

Prehrambeni tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Mljekari se zapošljavaju u obrtničkim pogonima i industrijskim objektima za preradu mlijeka i mliječnih proizvoda (mljekarama). Ako polože majstorski ispit pred Hrvatskom obrtničkom komorom mogu otvoriti vlastiti obrt.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.