Odgojitelj predškolske djece/Odgojiteljica predškolske djece

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Odgojitelj predškolske djece/Odgojiteljica predškolske djece 

 

Kratak opis

Odgojitelj predškolske djece radi u dječjim vrtićima obavljajući poslove njege i skrbi, odgoja, naobrazbe te socijalne i zdravstvene zaštite djece od prve godine života do polaska u osnovnu školu.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova odgojitelja predškolske djece potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni ili dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja.

 

U Republici Hrvatskoj se predškolski odgoj može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar, a nakon završenog dodiplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv stručni prvostupnik. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis posla

Odgojni rad u vrtićima odvija se prema unaprijed pripremljenim programima, odobrenim od strane osnivača dječjeg vrtića i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Osim redovnih programa, u dječjim vrtićima se ostvaruju i odgovarajući programi za djecu s teškoćama u psihofizičkom razvoju, za darovitu djecu te djecu pripadnika različitih etničkih i nacionalnih skupina i manjina. Nadalje, u dječjim vrtićima se provode i programi učenja stranih jezika te sportski, umjetnički, vjerski sadržaji i programi pripreme za školu - predškolski programi.

 

Neposredna aktivnost odgajatelja predškolske djece organizira se u odjelima formiranim prema dobnoj razini djece. Stoga razlikujemo jasličku (do tri godine) i vrtićku populaciju (od navršene treće godine do polaska u školu). U odgojnim aktivnostima odgajatelj mora uzimati u obzir djetetove sposobnosti, njegove osobine ličnosti, potrebe i sklonosti. Stoga, u skladu s razvojnim mogućnostima određene dobne skupine djece, odgajatelji obavljaju odgovarajuće aktivnosti koje kreću od obučavanja djece za samostalno obavljanje osnovnih životnih aktivnosti, kao što su održavanje osobne higijene, oblačenje, obuvanje, upotrebe pribora za jelo i sl. Nadalje, s ciljem razvoja tjelesnih sposobnosti i općenito zdravog odrastanja djece, odgajatelji organiziraju i provode različite tjelesne vježbe i igre. Razvoj djece u spoznajnom, kreativnom, emocionalnom, socijalnom i tjelesnom razvoju potiče se kroz različite receptivne i kreativne radionice, aktivnosti upoznavanja okoliša i njegove važnosti za čovjeka, različite aktivnosti socijalnog karaktera u kojima se djeca, osim razvoja vlastitog identiteta, razvijaju i kao socijalna bića. U svim aktivnostima odgajatelj je odgovoran za sigurnost djece.

 

Obzirom na izrazito veliku odgovornost i kompleksnost uloge odgojitelja u životu svakog pojedinog djeteta, nužna je podrška stručnih suradnika u vrtiću - psihologa, pedagoga, defektologa, liječnika, medicinskih sestara i sl. Ipak, najvažnija je aktivna suradnja i uspješna komunikacija odgajatelja s roditeljima djece. Odgajatelj vodi roditeljske sastanke i individualne razgovore s roditeljima, no najvažniji je svakodnevni kontakt s roditeljima, tijekom kojeg odgajatelji ukratko izvještavaju roditelje o djetetu i dogovaraju se u slučajevima kada je potrebno na vrijeme i dogovorno reagirati na određene situacije.

 

Odgojitelji predškolske djece na temelju godišnjeg programa i plana rada, razrađuju kraće programe i planove te svakodnevno vode potrebnu pedagošku dokumentaciju o grupi u cjelini, ali i individualno o svakom djetetu. Na temelju provedenih aktivnosti, izrađuju izvješća i predlažu nove programe, metode i pristupe rada s predškolskom djecom te surađuju s njihovim roditeljima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Odgojitelj predškolske djece je osoba od velike važnosti u razvoju osobnosti djeteta, stoga mora imati dobru stručnu i opću naobrazbu, odgovarajuće sposobnosti i osobine ličnosti.

 

Svakako najvažniji kriterij bavljenja ovim zanimanjem je motivacija i ljubav za rad s malom djecom. Odgojitelj također mora biti vrlo stabilna i zrela ličnost koja će se u svakom trenutku moći nositi sa skupinom male djece i njihovim specifičnim individualnim potrebama. Također, odgojitelj mora biti u stanju pratiti ponašanje i opći zdravstveni status svakog djeteta u grupi, identificirati probleme te, u suradnji s roditeljima i stručnim suradnicima, pronaći odgovarajuća rješenja. To zahtijeva specifična znanja iz područja medicine, razvojne psihologije i metodike obučavanja za određenu dob djece.

 

Nadalje, odgojitelj mora biti altruistična, visoko etična osoba, vrlo pozitivna i optimistična, ali nadasve realna jer djeci u ovoj dobi najčešće služi kao model koji oponašaju, pritom usvajajući određene oblike ponašanja i preuzimajući sustav vrijednosti osobe za koju su se emotivno vezali. Također je vrlo značajan općenito dobar zdravstveni status, ugodan i uredan vanjski izgled te jasan i razgovijetan govor. Budući da odgojitelj mora udovoljiti djetetovim potrebama koje su karakteristične za tu dob, a to su prije svih potreba za ljubavlju i sigurnošću te potreba za igranjem i zabavom, odgojitelj mora biti izrazito topla, smirena, ali vrlo kreativna i dinamična osoba. Vrlo je poželjno da ima razvijen smisao za glazbeno-scensko-likovno izražavanje.

 

Uvjeti rada

Odgojiteljev radni prostor je najčešće igraonica u kojoj boravi zajedno sa svojom skupinom djece. Pored prostorija unutar vrtića, koje su namijenjene djeci, tu su i prostori izvan vrtića koji su uređeni za zabavu djece, ali i provođenje različitih obrazovnih sadržaja u prirodi (ljuljačke, tobogani, bazen, cvijetnjak, vrt i sl.). Različite kulturno-umjetničke manifestacije, sportska zbivanja, ljetovanja, zimovanja podrazumijevaju odlazak izvan prostora igraonice, a time još veću, ponekad cjelodnevnu odnosno višednevnu brigu i skrb o djeci. Najčešći broj djece s kojima radi odgojitelj se kreće od 10 do 28. Broj djece ovisi o vrsti grupe (dobna skupina, «mala škola», poludnevni ili cjelodnevni program i sl.), a utvrđen je Državnim pedagoškim standardom.

 

Od ukupno 40 radnih sati tjedno, odgojitelji rade 28 sati neposredno s djecom, a ostatak vremena im je potreban za pripremu, vođenje pedagoške dokumentacije, suradnju sa stručnim suradnicima u vrtiću, roditeljima te za stručno usavršavanje i ostale aktivnosti koje su sastavni dio njihova profesionalnog razvoja.

 

Posao odgojitelja je vrlo dinamičan, a obavlja se u prijepodnevnim i poslijepodnevnim satima. Neki poslovi, kao što su roditeljski sastanci, satovi za razgovor, predavanja, seminari i dr., obavljaju se poslijepodne ili subotom.

 

Odgojitelj preuzima cjelovitu brigu o djetetu za vrijeme njegova boravka u dječjem vrtiću, a to podrazumijeva kontinuiranu usmjerenost na pojedino dijete i na grupu u cjelini, dinamičnost provođenja različitih aktivnosti, komunikaciju na individualnoj i grupnoj razini i sl.

 

Srodna zanimanja

Učitelj razredne nastave, odgajatelj za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju i osobnosti, socijalni pedagog, pedagog, psiholog, socijalni radnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Odgojitelji predškolske djece zapošljavaju se u predškolskim ustanovama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.