Pedagog/Pedagoginja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Pedagog/Pedagoginja 

 

Kratak opis

Pedagozi se bave proučavanjem i istraživanjem područja odgoja i obrazovanja te primjenom tih spoznaja u različitim okruženjima. Spoznaje iz spomenutih područja koriste, kako bi unaprijedili kvalitetu života pojedinca i društva u cjelini.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova pedagoga potrebno je završiti preddiplomski i/ ili diplomski sveučilišni studij pedagogije.

 

U Republici Hrvatskoj pedagogija se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/ magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

S obzirom na široku primjenu spoznaja iz područja odgoja i obrazovanja, pedagozi se specijaliziraju za rad u jednom od područja pedagogije: predškolska i školska pedagogija, obiteljska pedagogija, andragogija, specijalna pedagogija, pedagogija slobodnog vremena, industrijska pedagogija, i dr.

Organiziranje odgojno obrazovnog procesa u školi i rad na unapređenju kvalitete nastave, jedna je od osnovnih zadaća školskog pedagoga, pri čemu je nužno poznavanje načina funkcioniranja škole i školskog sustava. U suradnji s učiteljima i drugim stručnim suradnicima, pedagog sudjeluje u planiranju godišnjeg rada škole, pripremanju i realizaciji školskog odgojno-obrazovnog programa te je odgovoran za njegovu evaluaciju. Vrednuje odgojno-obrazovne rezultate, provodi studijske analize, istraživanja i projekte te skrbi o stalnom stručnom razvoju nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u školi. Definira i primjenjuje postupke za utvrđivanje i poticanje motivacije za učenje kao i utvrđivanje i unapređenje socijalnih odnosa u razredu. Također radi na planiranju i realizaciji stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, roditelja i samih učenika (predavanja, radionice i sl.).

Najveći dio poslova pedagoga uključuje savjetodavni rad i pružanje stručne pomoći djeci, roditeljima i nastavnicima. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje odgovoran je za organizaciju i pružanje usluga profesionalnog usmjeravanja učenika (profesionalno informiranje i savjetovanje). Pedagog identificira darovite učenike te radi na prilagođavanju programa obrazovanja koji će poticajno djelovati na razvoj djetetovih potencijala. U suradnji s nastavnicima i drugim stručnim suradnicima radi na uključivanju, odnosno integraciji učenika s teškoćama u razvoju. Razumijevanje problematike ranog odgoja i obrazovanja i njegovo utemeljenje na suvremenim spoznajama, bitne su odrednice rada pedagoga u predškolskom sustavu. Njegova je primarna zadaća podizanje dnevne kvalitete života u vrtiću u skladu s djetetovim razvojnim i aktualnim potrebama.

 

Pedagozi koji se specijaliziraju za područje andragogije (obrazovanje i osposobljavanje odraslih) proučavaju različite mogućnosti primjene metoda i tehnika sustavnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih osoba u različitim institucijama i ustanovama: andragoškim učilištima, umirovljeničkim domovima, zatvorima i dr.

 

Pedagozi se mogu baviti i proučavanjem i unapređivanjem kulture planiranja i provođenja slobodnog vremena, s posebnim naglaskom na uspješnije oblikovanje slobodnog vremena mladih u školi i drugim obrazovnim ustanovama.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Pedagog bi prije svega trebao biti empatičan i imati interes za ljude i njihovo ponašanje. S obzirom da je u stalnoj interakciji s ljudima, bitne su dobro razvijene interpersonalne i komunikacijske vještine. Strpljivost i samostalnost u radu, kreativnost te vještine grupnog rada, analitičko mišljenje i sposobnost kritičkog mišljenja, nužni su za uspješno obavljanje poslova pedagoga. Timski rad i interdisciplinarni pristup nezaobilazni su zbog stalne suradnje s drugim stručnim suradnicima i institucijama. Pored ovih karakteristika osobnosti, važno je imati znanja i vještine pedagoškog savjetovanja i psihologije (posebice razvojne psihologije). Također je potrebno poznavati različite teorije odgoja i obrazovanja, kao i teorijske i praktične posljedice djelovanja različitih karakteristika osobnosti i sposobnosti učenika. Pedagog bi trebao poznavati psihodinamiku odnosa među članovima obitelji i njezin utjecaj na odgoj.

 

Poznavanje didaktičko metodičkih pristupa u obrazovanju, nužno je za rad u odgoju i obrazovanju. Stalna edukacija i usavršavanje pedagoga bitna je zbog novih trendova u učenju, kao što su „e-learning“ i druge nove informacijske tehnologije u obrazovanju odraslih.

 

Uvjeti rada

Ako su zaposleni u tvrtkama, pedagozi uglavnom rade u uredima. Školski i domski sustav ima nešto drugačije uvjete rada te često rade u smjenama. Poslovi pedagoga često uključuju educiranje roditelja, učenika ili drugih stručnih suradnika.

 

Srodna zanimanja

Psiholog, savjetnik za profesionalno usmjeravanje, učitelj, odgajatelj, socijalni pedagog, rehabilitator

 

Mogućnosti zapošljavanja

Pedagozi se zapošljavaju kao stručni suradnici u predškolskim i školskim ustanovama, andragoškim ustanovama, kadrovskim službama velikih tvrtki te u zavodima za zapošljavanje. Različite druge ustanove također nude mogućnosti zapošljavanja: učenički i umirovljenički domovi, penološke ustanove, centri za kulturu, ustanove za organizaciju slobodnog vremena, vojska, policija te znanstveno istraživačke ustanove.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.