Policajac/Policajka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Policajac/Policajka

Kratak opis

Policajci brinu o sigurnosti građana štiteći njihova prava, život i imovinu.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u program stjecanja  strukovne kvalifikacije za zanimanje policajca, potrebno je završiti II. razred gimnazije ili strukovne škole u četverogodišnjemu trajanju.  Kandidati ne smiju biti stariji od 19  godina s danom zaključivanja natječaja za upis u Policijsku školu. U Policijsku školu mogu se upisati hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

 

Izbor i upis kandidata temelji se na:

 

-      općemu uspjehu iz prethodnoga obrazovanja koji na kraju I. razreda i na prvome polugodištu, odnosno na kraju II. razreda, mora biti najmanje dobar (3);

-          ocjenama iz vladanja (I. i II. razred);

-         uspjehu iz predmeta značajnih za nastavak školovanja, a to su: Hrvatski jezik, Matematika i strani jezik te Tjelesna i zdravstvena kultura;

-          provjeri motoričkih sposobnosti (tjelesnih sposobnosti);

-          psihologijskome testiranju;

-          zdravstvenoj sposobnosti kandidata za obavljanje poslova policajca;

-          sigurnosnoj provjeri.

 

Nakon završenog programa u Policijskoj školi, polaznice i polaznici se upućuju na rad u policijske postaje, gdje se provodi program mentorske obuke kroz šest mjeseci, nakon čega kandidati polažu državni stručni ispit i ispit za policijsko zvanje, čime postaju policijske službenice ili službenici.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje možete dobiti na web portalu Ministarstva unutarnjih poslova.

 

Opis poslova

Zadaće policajca / policajke su raznovrsne, a posao vrlo dinamičan.

 

Uključuje zaštitu života, pružanje osobne sigurnosti ljudima i zaštitu imovine, sprječavanje kaznenih djela, otkrivanje i uhićivanje počinitelja kaznenih djela i drugih traženih osoba, nadzor i reguliranje prometa na javnim cestama, sudjelovanje pri očevidu poslije prometnih nezgoda, kontrolu prelaska državne granice, zaštitu određenih osoba i objekata, održavanje javnog reda, osiguranje javnih skupova i javnih priredaba, sprječavanje kaznenih djela u željezničkim objektima i na vlakovima, sprječavanje uništavanja prirodnog i životnog okoliša i sl.

 

Policajac sudjeluje pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, pri privođenju uhićenika, ustanovljivanju prebivališta i vraćanju odgovarajućih pošiljaka na zahtjev državnih tijela te pri pripremanju potrebnih pisanih otpravaka.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Policajci moraju biti predani poslu, hrabri i razboriti. Moraju biti psihički stabilni, jer u opasnim situacijama (npr. uhićenje pljačkaša ili otmičara, požari i sl.), moraju zadržati samokontrolu i prisebnost, kako bi mogli uspješno izvršiti zadaću. Policajac mora biti zdrav i u dobroj fizičkoj kondiciji. Za uspjeh u poslu presudne su razvijene komunikacijske vještine. Vještina jasnog izražavanja, važna je i u brojnim obrazovnim i informativnim akcijama koje provodi policija (npr. sigurnost u prometu). Policajac mora dobro poznavati zakone i propise i raditi isključivo u skladu s njima.

 

Kroz obrazovni program na policijskoj akademiji policajac stječe stručna znanja iz stručnih predmeta kao što su npr. uvod u pravo, kriminalistika, policijske ovlasti i njihova primjena, prekršajno pravo, kazneno pravo, sigurnost u prometu, informacijski sustav MUP-a i telekomunikacije, etika policijskog zvanja, policijsko naoružanje i gađanje, sport i samoobrana, psihologija, strani jezik i integralni trening.

 

Uvjeti rada

Policajci obavljaju posao uglavnom na terenu te su izloženi različitim vremenskim uvjetima i ostalim štetnim utjecajima. Većina policajaca obavlja poslove s povećanim rizikom za zdravlje i povećanom mogućnošću ozljeđivanja na radu. U pojedinim slučajevima ugrožen im je i život. Kao ovlaštene službene osobe, dužni su obavljati posao u posebnim uvjetima - rad nedjeljom i praznikom, rad u smjenama, rad noću, prekovremeni rad, dežurstvo kao redovni oblik rada, izvanredna dežurstva, kada je to potrebno iz sigurnosnih razloga.

 

Posao je organiziran prema rasporedu, u smjeni, a na nekim radnim mjestima i dvokratno.

 

Srodna zanimanja

Carinik, zaštitar, stražar u zatvoru

 

Mogućnosti zapošljavanja

Zapošljavanje policajaca je, zbog specifičnosti zanimanja ograničeno na područje izvođenja zakonski utvrđenih ovlaštenja. Policajci se zapošljavaju u jedinicama policije i u tvrtkama koje se bave pružanjem usluga osiguranja i zaštite.

 

Ostale informacije

Natječaje za prekvalifikaciju za zanimanje policajca raspisuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Pored četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja i regulirane vojne obveze, kandidati moraju ispunjavati i druge uvjete iz natječaja. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.