Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

Obrazovanje > Kamo nakon osnovne škole? > Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovene i srednje škole

Hrvatski zavod za zapošljavanje prepoznat je kao glavni nositelj sustavno organiziranih aktivnosti cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja različitih ciljnih skupina u Republici Hrvatskoj. Profesionalno usmjeravanje učenika uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje, odnosno skup stručnih postupaka kojima se učenicima pruža pomoć pri odabiru budućeg zanimanja ili obrazovanja, a provodi se u suradnji sa školom i roditeljima/skrbnicima. Poseban naglasak u tom procesu stavlja se na utvrđivanje sposobnosti, vještina, profesionalnih interesa i motivacije učenika, kao i na mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u pojedinoj regiji.

Svake godine Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi identifikaciju prioritetnih skupina učenika koji se uključuju u različite oblike profesionalnog usmjeravanja - profesionalno informiranje, savjetovanje i/ili cjelokupnu psihološko-medicinsku obradu, ovisno o specifičnim potrebama učenika. Posebna pozornost pridaje se učenicima za koje se predviđa da bi nakon završetka školovanja mogli imati otežan pristup tržištu rada, odnosno učenicima s teškoćama u razvoju ili težim zdravstvenim teškoćama. Timovi za profesionalno usmjeravanje izdaju i pisana mišljenja o najprimjerenijem odabiru obrazovnog programa/zanimanja za učenike s teškoćama, temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kojeg izdaje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Postupci profesionalnog usmjeravanja usmjereni su dobrobiti učenika i pomažu prilikom odabira odgovarajućeg obrazovnog programa za koji postoje optimalni uvjeti njegovog svladavanja, a u skladu s potrebama tržišta rada. Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne i srednje škole predstavlja tzv. "rane intervencije" u smislu osiguravanja stručne pomoći prilikom donošenja adekvatnih odluka o izboru obrazovnih programa i zapošljavanja te prevencije rizičnih čimbenika za školski neuspjeh i/ili rano napuštanje škole i moguću socijalnu isključenost.

Važnu komponentu u procesu profesionalnog usmjeravanja predstavljaju i usluge profesionalnog informiranja učenika i njihovih roditelja. Putem profesionalnog informiranja korisnicima se pružaju informacije relevantne za donošenje odluka o nastavku školovanja, odnosno planiranje daljnjeg profesionalnog razvoja. Ovisno o potrebama korisnika i svrsi informiranja, Hrvatski zavod za zapošljavanje godišnje izdaje letke i brošure u svrhu profesionalnog usmjeravanja.

Postupak upisa učenika u školu

Sukladno Pravilniku o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, učenici s teškoćama u razvoju rangiraju se na zasebnim ljestvicama poretka, a temeljem ostvarenog ukupnog broja bodova utvrđenog tijekom postupka vrednovanja, u programima obrazovanja za koja posjeduju stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Učenici sa zdravstvenim teškoćama ostvaruju dodatni bod za programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju koji žele iskoristiti mogućnost upisa temeljem spomenutog Pravilnika, javljaju se Upravnom odjelu u županiji odnosno Gradskome uredu Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje tima za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu Upravnog odjela u županiji odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja priopćiti obrazovne programe i srednje škole redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Potom će upisno povjerenstvo u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate.

Nakon ovog postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, kandidat će se rangirati sukladno navedenim listama prioriteta, a temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja za pojedini program propisanoga Pravilnikom (prosjeci ocjena i predmeti posebno važni za upis). Kandidat će pravo upisa ostvariti u onome programu gdje je ostvario najveći broj bodova, a našao se unutar upisne kvote, sukladno mogućnostima srednje škole.

Naglašavamo da redoslijed kojim su obrazovni programi navedeni u stručnome mišljenju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata.

Isto tako, sam poredak na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu Upravnog odjela u županiji odnosno Gradskog ureda Grada Zagreba nadležnom za poslove obrazovanja ne garantira da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor - konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Sve dodatne informacije o upisima u srednje škole dostupne su na portalu Upisi.hr.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.