Profesor stranog jezika/Profesorica stranog jezika

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Profesor stranog jezika/Profesorica stranog jezika 

 

Kratak opis

Profesori stranog jezika poučavaju strani jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski itd.) u različitim obrazovnim institucijama (osnovnim i srednjim školama, školama stranih jezika, višim školama i na fakultetima).

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova profesora stranoga jezika, potrebno je završiti preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij nekog od stranih jezika.

 

U Republici Hrvatskoj strane jezike može se studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik, a nakon diplomskog i integriranog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Profesor stranog jezika prenosi učenicima znanje stranog jezika, i to pismenog i usmenog izražavanja. Svoje stručno znanje prenosi u skladu s propisanim nastavnim programom za određeni razred osnovne ili srednje škole, pri čemu se služi suvremenim psihološko-pedagoškim i didaktičko-metodičkim spoznajama o procesima učenja i oblicima poučavanja.

 

Profesor stranoga jezika u osnovnim i srednjim školama ima dvostruku ulogu u nastavnom procesu: ulogu obrazovatelja, koja obuhvaća poučavanje učenika pri stjecanju temeljnih znanja, vještina i razvijanja vlastitih načina učenja i osobnog sustava mišljenja, te ulogu odgajatelja koja obuhvaća poticanje učenika na usvajanje određenih vrijednosti, stavova i navika. U svom radu surađuje s ostalim profesorima i učiteljima u kolektivu (ponajprije s razrednicima učenika koje podučava), s ravnateljem, pedagoškom službom (pedagogom, psihologom) i roditeljima (na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama).

 

Osim neposrednog rada u redovitoj i izbornoj nastavi, profesor stranog jezika ima i druge odgojno-obrazovne zadaće: prati i vrednuje učenikov napredak, organizira školske i izvanškolske manifestacije ( kao npr. priprema učenika za smotre i natjecanja iz stranog jezika, organizacija kulturnih priredaba u školi, organizacija putovanja i izleta), odgojni i savjetodavni rad s učenicima, te održavanje sata razrednika.

 

Uz odgojno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, pismenih radova i maturalnih završnih radova, izrada izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem i planiranim aktivnostima učenika, priprema odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala, vođenje razredne evidencije i administracije. Važno je i neprestano stručno usavršavanje na seminarima, radi permanentnog usavršavanja umijeća poučavanja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Profesor stranog jezika sa završenim sveučilišnim studijem nastavničkog smjera posjeduje odgovarajuću psihološko-pedagošku i didaktičko-metodičku naobrazbu uz vještine vođenja i usmjeravanja skupina djece i/ili mladeži.

 

Osim stečenih stručnih znanja, uspješan profesor u osnovnoj i srednjoj školi treba imati naglašen smisao za komunikaciju i osjećaj za rad s djecom i mladeži. To podrazumijeva poznavanje, razumijevanje i praćenje potreba djece i mladeži, njihovih interesa i eventualnih teškoća, kao i emotivnu angažiranost, te sposobnost i afinitet za odgojni pristup u specifičnim problemima pojedinog djeteta. Pri tom su važne osobine emocionalna stabilnost, ustrajnost, te sklonost i smisao za timski rad.

 

Uvjeti rada

U većini slučajeva profesori rade u smjenama prema utvrđenom godišnjem planu i programu rada škole. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada za teoretsku nastavu iznosi 18 do 20 sati. Nastavni rad odvija se u zatvorenim prostorijama, a objektivni uvjeti rada nisu isti za sve profesore, već ovise o materijalnim uvjetima pojedine škole. Rad u školi, zbog intenzivnog psihičkog napora i koncentracije na duži rok može dovesti do zasićenja i psihičkog umora, što je donekle ublaženo dnevnim odmorima i praznicima. Korištenje godišnjeg odmora moguće je isključivo za vrijeme školskih praznika.

 

Srodna zanimanja

Profesor hrvatskog jezika, lektor, prevoditelj

 

Mogućnosti zapošljavanja

Profesori stranih jezika zapošljavaju se kao učitelji predmetne nastave u osnovnim školama, te kao nastavnici u srednjim školama i drugim obrazovnim ustanovama. Učitelji predmetne nastave i nastavnici zasnivaju radni odnos na temelju natječaja. Ako su bez radnog iskustva, zasnivaju radni odnos kao pripravnici. Pripravnički staž za učitelje predmetne nastave traje godinu dana, a za nastavnike u srednjim školama dvije godine u tijeku kojih je pripravnik dužan položiti stručni ispit.

 

Rad se učitelja i nastavnika vrednuje. Tijekom radnog vijeka nastavnici mogu napredovati u struci i steći zvanje mentora i savjetnika. 

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.