Računovođa/Računovotkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Računovođa/Računovotkinja 

 

Alternativni naziv: Računovodstveno – financijski stručni radnik/računovodstveno – financijska stručna radnica

 

Kratak opis

 

Računovođa vodi brigu o tome da se financijski poslovi u poduzeću obavljaju u skladu s važećim pravilnicima, standardima i zakonskim propisima. Sastavlja bilance, računovodstvene izvještaje i dr.

 

Potrebno obrazovanje

Poslova u računovodstvu mogu raditi osobe koje su završile 4-godišnju školu – smjer ekonomist u redovnom sustavu obrazovanja.

 

Da bi čovjek postao računovodstvenim stručnjakom, nakon završene srednje škole treba završiti stručni, preddiplomski i/ili diplomski studij ekonomije smjer računovodstvo.

 

Stručno osposobljavanje / prekvalifikacija / stručno usavršavanje za zanimanje računovođa  provodi se u okviru sustava obrazovanja odraslih. Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Računovođa obavlja različite računovodstvene poslove pri čemu se opseg poslova može razlikovati. Računovođa prima i izdaje knjigovodstvene dokumente, pregledava ih i unosi u odgovarajuće poslovne knjige. U njih upisuje redni broj, datum i opis sadržaja dokumenta, račun, iznos dugovanja ili potraživanja itd. Pritom brine da su unosi pravodobni, potpuni i ispravni, te da se poštuje kronološki slijed. Računovođa prati nabavku nekretnina, opreme i drugih osnovnih sredstava, uplate i isplate na žiro račun, nabavku i prodaju robe i usluga, kredite i doznake depozita, kupnju vrijednosnica i dr.

 

Priprema isplatu plaća, te izračunava osobne dohotke zaposlenika. Sastavlja bilance stanja, račune dobiti i gubitka i izvještaje o novčanim tokovima poduzeća. Priprema računovodstvene izvještaje s kojima upoznaje upravu poduzeća.

 

U poslove računovođe ubraja se i kontrola računovodstvenih podataka koja obuhvaća provjeru pravilnosti poslovanja i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Provjerava i usklađenost podataka u poslovnim knjigama. Provjerava i ocjenjuje učinkovitost računalnih programa i vodi brigu o osiguranju od nedopuštenih, odnosno neovlaštenih zahvata. Bavi se i računovodstvenim uspoređivanjem i analizom financijskih i statističkih podataka.

 

Računovođa ocjenjuje i pojašnjava stanje i uspjeh poslovanja, te sudjeluje o planiranju financijskog dijela poslovnog plana.

 

Zadaća računovođe je i pohranjivanje i odlaganje svih vrsta dokumentacije u arhivu računovodstva odnosno poduzeća.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Već tijekom školovanja računovođa stječe brojna praktična znanja, kao što su evidentiranje poslovnih dokumenata, obrada podataka i sastavljanje izvještaja, izračunavanje osnovnih statističkih pokazatelja, itd. Teorijska znanja obuhvaćaju različita stručna područja, primjerice računovodstvo, bankarstvo, gospodarstvo, poduzetništvo, gospodarsku računicu, statistiku, gospodarsko pravo itd.

 

Od računovođe se zahtijeva sposobnost logičko-analitičkog mišljenja, osobito pri analiziranju financijskih informacija. Mora imati smisla za računanje. Za uspješno obavljanje posla, važno je da dobro uočava detalje, primjerice pri traženju grešaka u tabličnim podacima. Važno je i dobro pismeno i usmeno izražavanje, jer računovođa prosljeđuje i obrazlaže rezultate suradnicima i strankama.

 

Uvjeti rada

Računovođa većinu vremena provodi u zatvorenom, uredskom prostoru, obično sa nekoliko suradnika. Posao obavlja uglavnom sjedeći za računalom.

 

Radno vrijeme računovođe je povremeno produženo, što osobito vrijedi za razdoblje pri zaključivanju poslovne godine, kada je u pravilu i ritam rada nešto intenzivniji.

 

Katkad, zbog poslovnih obveza, računovođa napušta radno mjesto i odlazi, primjerice, u ustanovu za platni promet (FINA), banku i sl.

 

Srodna zanimanja

Knjigovođa, revizor

 

Mogućnosti zapošljavanja

Računovođe se zapošljavaju u velikim, srednjim i malim poduzećima u privatnom ili državnom vlasništvu. Neki od njih otvaraju i vlastite računovodstvene servise.

 

Ostale informacije

Ostale informacije daju srednje škole ekonomskog ili komercijalnog usmjerenja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.