Revizor/Revizorka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Revizor/Revizorka 

 

Kratak opis

Revizor ispituje i ocjenjuje financijska izvješća te podatke i metode koji se primjenjuju pri sastavljanju financijskih izvješća, na temelju kojih daje stručno mišljenje o realnosti i objektivnosti stanja imovine, kapitala, obveza i rezultata poslovanja poduzetnika.

 

Potrebno obrazovanje

Ispit za obavljanje posla ovlaštenog revizora se provodi u Hrvatskoj revozitskoj komori. Uvjet za polaganje stručnog ispita je visoka stručna sprema ekonomskog usmjerenja te najmanje 3 godine radnog iskustva na poslovima obavljanja revizije godišnjih pojedinačnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, uz mentorstvo ovlaštenog revizora. Kandidati koji nemaju visoko stručno obrazovanje ekonomske struke, moraju položiti ispite prema programu kojeg donosi Upravno vijeće komore, uz suglasnost Ministarstva financija.

 

Opis poslova

Revizori se bave revizijom državnih izdataka, financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne i područne samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba. Njihov posao je i revizija postupka pretvorbe i privatizacije u pravnim osobama koje su taj postupak provele na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

 

Revizor ispituje dokumente, isprave, izvješća, sustave interne kontrole i interne revizije, računovodstvene i financijske postupke te druge evidencije radi utvrđivanja, iskazuje li financijski izvještaj istinit financijski položaj i rezultat financijske aktivnosti u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima. Nadalje, revizor ispituje financijske transakcije koje predstavljaju izdatke u smislu zakonskog korištenja sredstava, daje ocjenu o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te daje ocjenu o učinkovitosti ostvarenih ciljeva iz određenog programa. Nakon obavljene revizije, revizor sastavlja izvješće i dostavlja ga zakonskom predstavniku pravne osobe, gdje je obavljena revizija, te nadležnom ministru ili fondu. Reviziju obavljaju prema postupcima utvrđenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI).

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stečenih stručnih znanja i velikog iskustva za obavljanje poslova revizora važno je da ispunjava uvjete utvrđene kodeksom profesionalne etike revizora, ne smije biti osuđivan za kaznena djela iz oblasti privrednog kriminala. Revizor mora biti samostalan, neovisan i točan u obavljanju revizije, savjesno i objektivno djelovati u predmetima i temama koje ispituje. Budući da se koristi povjerljivim informacijama, ne smije neovlašteno otkrivati i koristiti poslovne tajne i informacije koje je prikupio obavljajući reviziju. Mora biti nepristran u sukobu interesa ili utjecaja drugih i ne smije imati predrasude koje bi bile iznad načela objektivnosti i neovisnosti. Da bi zaštitio svoju neovisnost, mora izbjeći svaki mogući sukob interesa, odbijajući svaki dar ili poklon koji bi mogao utjecati na njegovu neovisnost i integritet. Bitno je da održi svoju neovisnost od političkog utjecaja, kako bi rasteretio svoju revizorsku samostalnost na dosljedan način.

 

Uvjeti rada

Revizori dio svog radnog vremena provode u svojim uredima, a jedan dio u uredima poduzeća čiju reviziju obavljaju. Obavljajući reviziju surađuju s ljudima u poduzeću čiju reviziju obavljaju i to ponajviše s upravom odnosno s članovima revizijskog tima. Radno vrijeme revizora može biti produženo, što osobito vrijedi za razdoblje kad se zaključuje poslovna godina.

 

Srodna zanimanja

Porezni inspektor, financijsko knjigovodstveni savjetnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Revizori se mogu zapošljavati u Državnom uredu za reviziju, te domaćim ili inozemnim revizijskim kućama.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.