Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Sanitarni tehničar/Sanitarna tehničarka 

 

Kratak opis

Sanitarni tehničari rade na sprečavanju i suzbijanju zaraznih bolesti i očuvanju zdrave okoline. Vode evidencije zaraznih bolesti i evidencije kliconoša, sudjeluju u terenskim ispitivanjima pri pojavi zaraznih bolesti i pri ispitivanju čimbenika životne i radne okoline čovjeka. Provode mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program sanitarnog tehničara, potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova sanitarnog tehničara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini. 

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Sanitarni tehničar radi na poslovima uzimanja i prijenosa uzoraka, kontrole hrane, vode, otpadnih tvari i predmeta iz opće upotrebe, uzoraka ljudskih sekreta i drugih materijala. Izvodi dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju, te provodi analitičke postupke. Radi u timu tijekom poduzimanja higijensko-epidemioloških mjera koje obuhvaćaju zdravstveni nadzor osoba i objekata u proizvodnji, prometu i skladištenju namirnica, predmeta opće upotrebe, pitke vode i drugih tvari koje mogu imati utjecaja na ljudsko zdravlje.

 

Sanitarni tehničar radi na zaštiti zdravlja stanovništva, samostalno ili kao član tima, te provodi edukaciju na području preventivnih djelatnosti zdravstvene skrbi. Prati i analizira uzročne povezanosti između štetnih djelovanja različitih čimbenika na čovjekov organizam i nastalih zdravstvenih posljedica, načine i postupke poduzimanja učinkovitih preventivno-zdravstvenih mjera i slično.

 

Vodi i koordinira sanitarni rad u javnim zavodima, poduzećima i ustanovama na području opskrbe pitkom vodom i hranom, upravljanja otpadom i opasnim tvarima, te sudjeluje u rješavanju higijensko-epidemioloških i ekoloških problema.

 

Važnija područja rada sanitarnog tehničara su: očuvanje čovjekova okoliša, nadzor prehrane i zdravstvene besprijekornosti namirnica i predmeta za opću uporabu, sanitarno-inspekcijski nadzor, vođenje poduzeća i pojedinih organizacijskih jedinica za opskrbu pitkom vodom, upravljanje otpadom, preventivna zdravstvena djelatnost i vođenje upravno-inspekcijskih upravnih tijela, te obrazovni i istraživački rad.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Sanitarni tehničar mora imati široka stručno-tehnička znanja s područja zdravstveno-ekoloških djelatnosti. Mora usvojiti znanja o štetnim tehnološkim utjecajima na čovjekov okoliš, kao i suvremene ekološke spoznaje s uporabom epidemioloških metoda, te biti upoznat s pravilnom primjenom pesticida, toksičnih tvari i sredstava zaštite na radu.

 

Mora biti osposobljen za samostalan rad, sa sposobnošću donošenja samostalnih i brzih odluka, kao i za timski rad. Samostalno mora odlučivati na temelju obavljenih mjerenja, uzimanja uzoraka i laboratorijskih analiza, te individualne stručne prosudbe.

 

S obzirom na to da se poslovi sanitarnog tehničara obavljaju u laboratoriju i na terenu (rad na otvorenom u posebnim uvjetima) on mora biti psihofizički zdrava osoba, imati dobar vid i opip, te ne smije biti osjetljiv na kemijske agense.

 

Uvjeti rada

Poslovi sanitarnog tehničara obavljaju se na terenu (rad na otvorenom u posebnim uvjetima) i u laboratoriju. Moguć je kontakt sa zaraznim i otrovnim tvarima.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećenje funkcije vida, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenja glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, nedostatak njuha, teža oštećenja funkcije mišićno-koštanog sustava, dišni poremećaji s težim oštećenjem funkcije pluća, teže oštećenje funkcije jetre i/ili bubrega, teža oštećenja funkcije krvotvornog sustava i krvi, teže oštećenje funkcije kože na šakama i podlakticama,  te kronični poremećaji koji remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Laboratorijski tehničar, farmaceutski tehničar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Nakon završenog četverogodišnjeg školovanja i položenog završnog ispita, sanitarni tehničar se može zaposliti u zavodima za zaštitu zdravlja, kao i u drugim zdravstvenim i nezdravstvenim ustanovama (npr. gradska sanitarna služba, poslovi dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije i sl.) ili nastaviti školovanje na Višoj medicinskoj školi ili na odgovarajućem fakultetu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.