Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje učenika s teškoćama

Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

Hrvatski zavod za zapošljavanje prepoznat je kao glavni nositelj sustavno organiziranih aktivnosti cjeloživotnog profesionalnog usmjeravanja različitih ciljnih skupina u Republici Hrvatskoj. Profesionalno usmjeravanje učenika uključuje profesionalno informiranje i profesionalno savjetovanje odnosno skup stručnih postupaka kojima se učenicima pruža pomoć pri odabiru budućeg zanimanja odnosno obrazovanja, a provodi se u suradnji sa školom i roditeljima/skrbnicima. Poseban naglasak u tom procesu stavlja se na utvrđivanje sposobnosti, vještina, profesionalnih interesa i motivacije učenika, kao i mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u pojedinoj regiji.

Svake godine Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi identifikaciju prioritetnih skupina učenika koji se uključuju u različite oblike profesionalnog usmjeravanja - profesionalno informiranje, savjetovanje i/ili cjelokupnu psihološko-medicinsku obradu, ovisno o specifičnim potrebama učenika. Posebna pozornost pridaje se učenicima za koje se predviđa da bi nakon završetka školovanja mogli imati otežan pristup tržištu rada odnosno učenicima s teškoćama u razvoju ili težim zdravstvenim teškoćama. Službe za profesionalno usmjeravanje izdaju i pisana mišljenja o najprimjerenijem odabiru obrazovnog programa/zanimanja za učenike s teškoćama koje se izdaje temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole Ministarstvo znanosti i obrazovanja za tekuću školsku godinu.

Postupci profesionalnog usmjeravanja usmjereni su dobrobiti učenika i pomažu prilikom odabira odgovarajućeg obrazovnog programa za koji postoje optimalni uvjeti njegovog svladavanja, a u skladu s potrebama tržišta rada. Profesionalno usmjeravanje učenika završnih razreda osnovne i srednje škole predstavlja tzv. "rane intervencije" u smislu osiguravanja stručne pomoći prilikom donošenja adekvatnih odluka o izboru obrazovnih programa i zapošljavanja te prevencije rizičnih čimbenika za školski neuspjeh i/ili rano napuštanje škole i moguću socijalnu isključenost.

Važnu komponentu u procesu profesionalnog usmjeravanja predstavljaju i usluge profesionalnog informiranja učenika i njihovih roditelja. Putem profesionalnog informiranja korisnicima se pružaju informacije relevantne za donošenje odluka o nastavku školovanja, odnosno planiranje daljnjeg profesionalnog razvoja. Ovisno o potrebama korisnika i svrsi informiranja Hrvatski zavod za zapošljavanje godišnje izdaje letke i brošure u svrhu profesionalnog usmjeravanja. Nadalje, u profesionalnom usmjeravanju učenika i ostalih ciljnih skupina se koristi i računalni program profesionalnog usmjeravanja "Moj izbor".

Postupak upisa učenika u školu

Temeljem Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole učenici s teškoćama u razvoju imaju pravo izravnog upisa u jedan od programa obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje.

Također, učenici sa zdravstvenim teškoćama u razvoju ostvaruju dodatni bod za programe obrazovanja za koje posjeduju stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Kandidati s teškoćama u razvoju koji žele iskoristiti mogućnost izravnoga upisa temeljem Odluke o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u srednje škole javljaju se uredu državne uprave u županiji nadležnom za poslove obrazovanja odnosno Gradskome uredu za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba koji će im pomoći u odabiru srednje škole koja provodi jedan od programa za koji je kandidat dobio stručno mišljenje službe za profesionalno usmjeravanje Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.

Tom prilikom roditelji i kandidat iskazuju svoj odabir liste prioriteta prema programima koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje naveo u svome stručnom mišljenju - roditelji će upisnom povjerenstvu ureda državne uprave priopćiti obrazovne programe i srednje škole redom kako bi željeli da ih kandidat upiše. Potom će upisno povjerenstvo ureda državne uprave u sustav NISpuSŠ unijeti navedene odabire za pojedine kandidate.

Nakon ovoga postupka zatvorit će se mogućnost unosa odabira, navedeni kandidati rangirat će se sukladno navedenim listama prioriteta, a temeljem zajedničkoga elementa vrednovanja za pojedini program propisanoga Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (prosjeci ocjena i predmeti posebno važni za upis). Kandidat će pravo upisa ostvariti u onome programu gdje je ostvario najveći broj bodova, a našao se unutar upisne kvote, sukladno mogućnostima srednje škole.

Naglašavamo da redoslijed kojim su obrazovni programi navedeni u stručnome mišljenju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje nikako ne predstavljaju listu prioriteta kandidata.

Isto tako, sam poredak programa na listi prioriteta koji će roditelji i kandidat iskazati upisnome povjerenstvu ureda državne uprave ne garantiraju da će se kandidat uistinu i upisati u onaj obrazovni program koji su naveli kao svoj prvi izbor - konačan upis ovisi i o drugim kandidatima s teškoćama u razvoju na ljestvici i njihovom broju bodova te broju upisnih mjesta za kandidate s teškoćama u razvoju u pojedinome razrednome odjelu, a sukladno Državnome pedagoškome standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.

Sve dodatne informacije o upisima u srednje škole dostupni su na portalu Upisi.hr.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.