Srednjoškolski profesor/Srednjoškolska profesorica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Srednjoškolski profesor/Srednjoškolska profesorica 

 

Kratak opis

Srednjoškolski profesor pomaže učenicima usvojiti što više znanja i vještina iz predmeta koji poučava, te im ukazuje na uporabnu vrijednost usvojenoga znanja i važnost povezivanja znanja iz različitih predmeta.

 

Potrebno obrazovanje

Srednjoškolski profesori obrazuju se na različitim fakultetima, ovisno o predmetu koji žele predavati. Svima je zajedničko da moraju steći odgovarajuću pedagoško-psihološku naobrazbu.

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke.

 

Srednjoškolski profesori moraju položiti stručni ispit u roku od dvije godine od početka rada, a mogu ga položiti već nakon godinu dana rada u školi.

 

Opis poslova

Srednjoškolski profesor predaje određeni nastavni predmet učenicima četverogodišnjih i trogodišnjih srednjih škola. Ima  zadatak pomoći učenicima u stjecanju znanja iz predmeta koji predaje potrebnog za daljnje obrazovanje ili zapošljavanje. Svoje stručno znanje prilagođava propisanom nastavnom programu za određeni razred, pri čemu se služi suvremenim psihološko-pedagoškim i didaktičko-metodičkim spoznajama o procesima učenja i oblicima poučavanja.

 

Profesor ima dvostruku ulogu u nastavnom procesu: obrazovnu, koja obuhvaća poučavanje učenika pri stjecanju temeljnih znanja, vještina i razvijanja vlastitih načina učenja i osobnog sustava mišljenja, te odgojnu, koja obuhvaća poučavanje učenika za usvajanje određenih vrijednosti, stavova i navika.

 

U svom radu surađuje s ostalim profesorima/ i učiteljima u kolektivu (ponajprije s razrednicima učenika koje podučava), s ravnateljem, stručno razvojnim timom škole i roditeljima (na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama).

 

Osim neposrednog rada u redovitoj i izbornoj nastavi, srednjoškolski profesor ima i druge odgojno-obrazovne zadaće: prati i vrednuje učenikov napredak, organizira školske i izvanškolske manifestacije, obavlja odgojni i savjetodavni rad s učenicima, te održava sat razrednika.

 

Uz odgojno-obrazovni rad vezani su i odgovarajući tehnički i administrativni poslovi, kao što su ispravljanje testova, pismenih radova i maturalnih završnih radova, izrada izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem i planiranim aktivnostima učenika, priprema odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala, te vođenje razredne evidencije i administracije.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stečene fakultetske naobrazbe, za obavljanje posla srednjoškolskog profesora, potrebna su i neka dodatna znanja i vještine. Oni diplomanti koji tijekom studija nisu stekli pedagoško-psihološku naobrazbu, moraju to nadoknaditi prije polaganja stručnog ispita.

 

Srednjoškolski profesor mora poznavati temeljno zakonodavstvo: zakone, pravilnike i uredbe koje uređuju školstvo, podučavanje, te prava učenika i profesora. Profesor mora voljeti rad s djecom i mladima, te se truditi da ih razumije.

 

Za obavljanje ovog posla neophodne su razvijene komunikacijske i prezentacijske vještine. Također su potrebne i opće kompetencije za rad u obrazovnom sustavu, što uključuje suradnju s roditeljima, stručno razvojnim službama škole, vođenje pedagoške dokumentacije, te obavljanje poslova razrednika.

 

Uvjeti rada

U većini slučajeva profesori rade u smjenama prema utvrđenom godišnjem planu i programu rada škole, a u skladu sa zakonom. Tjedna norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada za teoretsku nastavu iznosi minimalno 18 do 20 sati, maksimalno 20 do 22 sata. Nastavni rad odvija se u zatvorenim prostorijama. Objektivni uvjeti rada nisu isti za sve profesore, već ovise o materijalnim uvjetima pojedine škole. Rad u školi, zbog intenzivnog psihičkog napora i koncentracije na duži rok, dovodi do zasićenja i psihičkog umora, što je donekle ublaženo dnevnim odmorima i praznicima. Korištenje godišnjeg odmora moguće je isključivo za vrijeme školskih praznika.

 

Srodna zanimanja

Učitelj razredne nastave

 

Mogućnosti zapošljavanja

Srednjoškolski profesori zapošljavaju se u trogodišnjim i četverogodišnjim srednjim školama. Mogućnosti zapošljavanja ovise o predmetu koji profesor predaje.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.