Sudac/Sutkinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Sudac/Sutkinja 

 

Kratak opis

Sudac vodi sudske postupke, osigurava jedinstvenu primjenu zakona, ravnopravnost i jednakost svih pred zakonom, donosi sudske presude i odlučuje o kaznama za počinitelje raznih prekršaja i kaznenih djela.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova suca, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij prava.

 

U Republici Hrvatskoj pravo se može studirati na brojnim visokoškolskim ustanovama.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

Zbog složenosti i odgovornosti sudačkog posla nakon završenog pravnog fakulteta i položenog pravosudnog ispita, nužno je steći i određeno iskustvo rada na sudu. Zakonom je propisan broj godina iskustva potrebna za imenovanje na dužnost suca. Dužina zahtijevanog iskustva varira prema nadležnosti suda za kojeg se sudac imenuje (odnosno, što je sud višeg stupnja potrebno je dulje radno iskustvo).

 

Opis poslova

Suci rješavaju radne, trgovačke, imovinske i druge građanske sporove, te izriču kazne i druge mjere počiniteljima kaznenih djela i prekršaja. U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke upoznaju se sa spisima, rukovode raspravu, provode dokazni postupak i, nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica u pojedinom slučaju, primjenjuju odgovarajuće odredbe zakona. Pri vođenju sudskog postupka, dužni su se odnositi prema stankama obzirno i s poštovanjem, te održavati red u sudnici.

 

Poslovi suca uključuju praćenje i proučavanje zakona, propisa, sudske prakse, te njihovu primjenu na određeni slučaj.

 

Ovisno o području kojim se bave i radnom iskustvu suci su različito rangirani na radnim mjestima. Tako razlikujemo: suce prekršajnog i općinskog suda, trgovačkog suda, županijskog suda, Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Vrhovnog suda Republike Hrvatske te Ustavnog suda Republike Hrvatske.

 

Svaki sud ima predsjednika suda koji osim poslova suca, obavlja i poslove sudske uprave.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Sudac treba imati stručna znanja koja se odnose na poznavanje Ustava, zakona i cjelokupnog pravosudnog sustava Republike Hrvatske, te njihovu prikladnu primjenu.

 

Neophodne su dobre sposobnosti logičkog zaključivanja, verbalne sposobnosti i fleksibilnost.

 

Sudac svoj posao treba obavljati odgovorno, pošteno, savjesno, stručno, marljivo i odlučno. U svom radu dužan je doprinositi ugledu i dostojanstvu suda i sudačkoj profesiji, te neprestano upotpunjavati svoje opće i stručno obrazovanje.

 

Uvjeti rada

Posao suca uglavnom se odvija u uredu i sudnici. Dio posla obavlja se i izvan sudnice, npr. očevidi mjesta zločina. Zbog rada sa strankama i bavljenja složenim problemima, posao može biti i psihički zahtjevan.

 

Posao suca ne mogu obavljati emocionalno nestabilne osobe.

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta, te kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje

 

Srodna zanimanja

Odvjetnik, javni bilježnik, pučki pravobranitelj

 

Mogućnosti zapošljavanja

Suci se zapošljavaju na sudovima. Broj sudaca na pojedinom sudu određuje ministar pravosuđa. Suca izabire Državno sudbeno vijeće, na temelju objavljenog javnog natječaja.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.