Vjeroučitelj/Vjeroučiteljica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Vjeroučitelj/Vjeroučiteljica 

 

Kratak opis

Vjeroučitelj je stručnjak koji sustavno i cjelovito upoznaje ljude s vjerom. Podučava ih temeljnim postavkama vjere i pomaže im u usvajanju ljudskih i vjerskih vrednota koje su primjerene dobi učenika.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova vjeroučitelja, potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni teološko-katehetski studij, integrirani preddiplomski/diplomski sveučilišni filozofsko-teološki studij ili stručni studij telologije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke, a nakon stručnog studija stručni prvostupnik/stručna prvostupnica. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

U javnim predškolskim ustanovama vjeronaučnu nastavu mogu izvoditi odgajatelji predškolske djece nakon što su završili odgovarajuće teološko-katehetsko, psihološko-pedagoško i didaktičko-metodičko obrazovanje.

 

Opis poslova

Vjeroučitelj u školi podučava djecu vjeri te radi na sustavnom upoznavanju, čuvanju i razvijanju učenikova vjerskog i kulturnog identiteta. Osim vjersko odgojne zadaće vjeroučitelj ima zadaću tumačenja temeljnih vrijednosti naše kulture i civilizacije kao što su ljudska prava, sloboda, dostojanstvo i autonomija ljudske osobe. Vjeroučitelji izrađuju provedbene odgojno obrazovne planove za nastavu vjeronauka.

 

Za kvalitetno podučavanje važna je priprema za sat koja uključuje odabir najboljih metodičkih postupaka i didaktičkih sredstava kojima će se učeniku prezentirati određeno gradivo. Također je važno postaviti jasne i razrađene ciljeve nastave kao i definiranje strukture, sadržaja i planiranih aktivnosti učenika za svaki nastavni sat. Uz poučavanje osnovnih vjerskih znanja vjeroučiteljeva zadaća je ta da učeniku pomogne u stvaranju cjelovite slike svijeta u kojem živi te poticanje učenikove specifičnosti i razvoj njegovog vlastitog načina mišljenja. Ocjenjivanje učenika i izvještavanje roditelja o napretku učenika također su sastavni dio rada vjeroučitelja. Vjeroučitelji mogu biti uključeni i u neke druge odgojno obrazovne poslove, kao što su pružanje savjetodavnog rada, vođenje izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti, organizacija izleta i sl.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Vjeroučitelj bi prije svega trebao dobro poznavati vjeru koju predaje, njen sadržaj, učenje crkve, crkvene knjige i predaju te suvremenu problematiku crkve. Uz druga stručna znanja stečena na studiju, poželjno je da vjeroučitelj živi i identificira se s vjerom koju predaje te su mu stoga nužna stalna usavršavanja u stručnim, općeljudskim i duhovno-vjerničkim kvalitetama. Znanja iz filozofije i drugih društvenih znanosti, poznavanje pedagogije, psihologije i metodike važna su u svim područjima rada vjeroučitelja. Prezentacijske vještine kao i razvijena sposobnost prenošenja znanja i argumentiranja ideja, neophodne su u radu s grupama i pojedincima.

 

Važne osobine vjeroučitelja su i razvijen senzibilitet prema ljudima i zajednici, sposobnost uspostavljanja pozitivnih međuljudskih odnosa te razvijene interpersonalne vještine, empatija i strpljivost kao i sposobnost razumijevanja i prihvaćanja različitosti.

 

Uvjeti rada

Nastava se najčešće izvodi u učionicama ili u nekom drugom zatvorenom prostoru. Ako su zaposleni u školama ili u crkvenim zajednicama, vjeroučitelji najčešće izvode nastavu u smjenama. U predškolskim ustanovama vjeroučitelj se naziva odgajateljem u vjeri, a u crkvenim zajednicama katehet / katehistica. Uvjeti rada katehete raznolikiji su od vjeroučitelja u školama. Osim što rade sa različitim dobnim skupinama ljudi, često organiziraju različite susrete mladih, vjernika iz drugih gradova i država, predavanja, posjete drugim zajednicama, sportske i kulturne manifestacije i sl. Vjeroučitelji i katehete povremeno odlaze na stručna usavršavanja, različite seminare, skupove i sl.

 

Srodna zanimanja

Pedagog, svećenik, profesor filozofije, diplomirani religiolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Vjeroučitelji se najčešće zapošljavaju u osnovnim i srednjim školama te u javnim predškolskim ustanovama. Zapošljavanje je moguće i u crkvenim institucijama, kao i u nekim drugim zajednicama, udrugama ili centrima kojima je cilj vjerski odgoj, savjetovanje i sl.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.