Vojnik/Vojnikinja

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Vojnik/Vojnikinja 

 

Alternativni nazivi: Profesionalni vojnik/profesionalna vojnikinja, Djelatni vojnik/djelatna vojnikinja

 

Kratak opis

Vojnik obavlja najmanje zahtjevne poslove u vojnoj hijerarhiji zanimanja, a može imati čin razvodnika i desetnika.

 

Potrebno obrazovanje

Kandidati za vojnike mogu postati sve osobe koje imaju temeljna vojnička znanja, odnosno vještine primarno stečene dragovoljnim služenjem vojnog roka. Na temelju rezultata ostvarenih tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka najkvalitetnijim kandidatima će se ponuditi mogućnost ostanaka u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

 

Zakonski uvjeti za prijem u djelatnu vojnu službu u statusu djelatnog vojnika nalažu da pristupnik mora biti državljanin Republike Hrvatske, starosne dobi do 27 godina (s danom stupanja u službu), nekažnjavan i zdravstveno sposoban te mora imati odslužen vojni rok (uspješno završenu specijalističku vojnu obuku). Više informacija možete dobiti na službenim stranicama Ministarstva obrane Republike Hrvatske.

 

Opis poslova

Zadaća vojnika je samostalno obavljanje jednostavnih operativnih vojničkih dužnosti, dužnosti telefonista u zgradi područnog vojnog teritorijalnog zapovjedništva, vojnih ili stručnih dužnosti, skladišnih poslova u skladištima vojarni ili logističkih baza, dužnosti vozača, vezista i pojedinih instruktorskih i vojničkih specijalističkih dužnosti. U vojsci su jasno određene i razgraničene zadaće, nadležnosti i odgovornosti vojnika, dočasnika i časnika. Vojnici obavljaju poslove i zadaće prema dobivenim zapovijedima. Kakvi će to biti poslovi, ovisi o činu kojeg ima vojnik. Međutim, kakve će konkretne poslove obavljati vojne osobe, osim o njihovu činu, ovisi i o tome, u kojem rodu ili službi djeluju. Pješaštvo, topništvo i oklopništvo tipični su borbeni rodovi koji čine okosnicu borbene moći oružanih snaga. Vojnici u pješaštvu naoružani su samo onim oružjem koje mogu nositi sa sobom i borbenim vještinama stečenim dugotrajnom vojnom obukom. Mogu se specijalizirati, npr. za strijelce, snajperiste, puškostrojničare, itd. Vojnici svakodnevno uče i uvježbavaju vojničke vještine i radnje (npr. rukovanje osobnim naoružanjem). Za uspješnost i učinkovitost u obavljanju ovih poslova, posebno je važan timski rad i učinkovito vođenje.

 

U borbenim operacijama važnu ulogu imaju vezisti, koji su odgovorni za uspostavljanje i održavanje komunikacijskih linija između postrojbi i glavnog stožera. Komunikacije se mogu uspostaviti telefonima, radio-telefonima, radiouređajima, radiorelejnim uređajima ili satelitskim uređajima.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Uvjet da bi osoba mogla pristupiti u djelatnu vojnu službu je da njeno zdravstveno stanje zadovoljava propisane zdravstvene kriterije. Važne osobine za vojnika su domoljublje, profesionalnost, etičnost, spremnost na provođenje zapovjedi i poštivanje propisa. Neophodne su i opća tjelesna spretnost, snaga i izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid i sluh, emocionalna stabilnost, samokontrola, izrazita sklonost timskom radu i suradnji, pouzdanost, upornost i ustrajnost u radu, točnost i odgovornost, nesebičnost i odanost. Vrlo je važna i poželjna osobina hrabrost, odnosno sposobnost kontroliranja straha, što je bitan preduvjet za smireno i djelotvorno ponašanje u opasnim situacijama.

 

Uvjeti rada

Život i rad pripadnika oružanih snaga strogo je organiziran i ustrojen. Vojni propisnici određuju način službenog komuniciranja između vojnika i zapovjednika. Vojne postrojbe, uprave i ustanove imaju različito određen početak i kraj radnog vremena, ali svi rade osam sati dnevno. U određenim situacijama, osobe zaposlene u oružanim snagama obvezne su raditi i prekovremeno te subotom, nedjeljom i blagdanom. Ponekad dežurstvo traje 24 sata nakon čega slijedi jednako dug odmor. Na nekim poslovima gdje djelatni vojnik radi pod otežanim uvjetima ili gdje nema potpune zaštite od štetnih utjecaja, radno vrijeme se skraćuje.

 

Vojni život uključuje i rad na terenu, život u vojnoj jedinici ili vojarni te korištenje ili prekid dopusta u skladu s potrebama službe. Prilikom boravka i rada na terenu, izloženi su raznim fizikalno-klimatskim utjecajima, ovisno o području i vremenskim prilikama u kojima rade. U nekim situacijama izloženi su vlazi, hladnoći i vjetru, a u drugima vrućini i sparini. Neki poslovi obavljaju se na nepristupačnim i osamljenim mjestima: na vrhovima planina, u močvarnim ravnicama, na otocima, itd. Tijekom borbene obuke vojnici su izloženi velikoj buci koja nastaje uporabom različitih vrsta osobnog i topničkog oružja. Članovi topničkih posada kao zaštitu od buke nose štitnike za uši. Tenkovske posade svoj posao obavljaju u vrlo skučenom prostoru, uz veliku buku i vibracije.

 

U slučaju oružanog sukoba, mnogi su vojnici u borbenim akcijama pa se mogu naći u životnoj opasnosti. Visoka uvježbanost u vojnim vještinama (nekih do razine automatizma) i timski rad, koji se uvježbavao u brojnim satima naporne obuke, bitni su za uspjeh ratne operacije i očuvanja života ljudi.

 

Vojnici za vrijeme službe nose vojnu odoru, a po osobnom izboru mogu dolaziti ili odlaziti s posla u civilnoj odjeći.

 

Srodna zanimanja

Dočasnik, časnik, policajac, vatrogasac

 

Mogućnosti zapošljavanja

Profesionalni vojnici se mogu zaposliti u oružanim snagama Republike Hrvatske ili Ministarstvu obrane RH. Na početku odsluženja vojnog roka identificiraju se kandidati zainteresirani za profesionalne vojnike. Osobe osposobljene za profesionalne vojnike imaju prednost pri prijemu u djelatnu vojnu službu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.