Arhitekt/Arhitektica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Arhitekt/Arhitektica 

Kratak opis

Arhitekt izrađuje nacrte za izgradnju novih objekata (kuća, zgrada, spomenika i drugih građevina) ili za rekonstrukciju postojećih, te nadzire njihovu gradnju ili obnovu.

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova arhitekta potrebno je završiti preddiplomski/diplomski sveučilišni studij arhitekture ili arhitekture i urbanizma ili krajobrazne arhitekture. Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

Nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija arhitekture ili studija arhitekture i urbanizma stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik inžinjer/sveučilišna prvostupnica inženjerka struke, a nakon završenog preddiplomskog sveučilišnog studija krajobrazne arhitekture stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/sveučilišna prvostupnica struke. Također, nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija arhitekture ili studija arhitekture i urbanizma stječe se akademski naziv magistar inžinjer/magistra inženjerka struke, a nakon završenog diplomskog sveučilišnog studija krajobrazne arhitekture stječe se akademski naziv magistar/magistra struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju.

Opis poslova

Posao arhitekta odvija se kroz nekoliko faza, i to od odabira zemljišta do izgrađenog objekta. Arhitekt najprije razgovara s naručiteljem posla o njegovim željama i prijedlozima, upoznaje se s projektnim zadatkom i raspoloživim sredstvima. S obzirom na vrstu objekta, predložene zahvate, pravnu regulativu i troškove, arhitekt savjetuje naručitelja i predlaže rješenja. Na osnovi dogovora, arhitekt razrađuje svoje ideje i izrađuje projektnu skicu odnosno idejni projekt koji uključuje odluke o veličini, obliku, vanjskom izgledu građevine, u skladu sa zakonom o prostornom planiranju. Po završetku ove faze izdaje se lokacijska dozvola. Slijedi izrada glavnog projekta, s ciljem dobivanja građevinske dozvole. U tu svrhu arhitekt idejni projekt prilagođava zahtjevima komunalnih i ostalih nadređenih struktura. Prije nego li dogovori posao, arhitekt može napraviti i građevinsko istraživanje, te proučiti lokaciju objekta i okolinu. Na temelju utvrđenih radova, arhitekt izražava svoje mišljenje o mogućnostima i okvirima planiranog zahvata. Sljedeći korak je izrada nacrta preuređenja objekta, pri čemu arhitekt poštuje namjenu građevine, materijale koji će se upotrebljavati, izgled, funkcionalnost i troškove. Arhitekt izrađuje i troškovnik kako bi se predvidjeli svi troškovi prije same realizacije projekta. Nakon toga pristupa izradi izvedbenog nacrta koji prikazuje građevinu u cjelini, sa svim unutarnjim i vanjskim detaljima. U samom nacrtu navodi se i odabrani građevni materijal te opisuje okoliš građevine. Nadalje, arhitekt pregovara i sklapa poslove s izvođačima radova koji će sudjelovati u projektu. Često dolazi na gradilište gdje prati tijek poslova i nadzire kvalitetu radova. Znanja, vještine i poželjne osobine Na studiju arhitekture stječu se znanja o projektiranju zgrada, konstrukcija zgrada, urbanizmu i prostornom planiranju, povijesti arhitekture i urbanizma, obnovi graditeljskih nasljeđa, oblikovanju krajobraza, planiranju i projektiranju zelenih površina u teoretskom i praktičnom smislu. Za obavljanje poslova arhitekta važna je kreativnost, smisao za estetiku i umjetničko oblikovanje. Uz dobar vid, arhitekt mora imati razvijene sposobnosti predočavanja prostornih odnosa te sposobnost snalaženja u prostoru. Poželjno je također, da je komunikativan, sklon timskom radu te da se korektno pridržava dogovorenih vremenskih rokova. Kada projektira građevine, koje moraju biti sigurne i funkcionalne, arhitekt mora biti praktičan. Za razumijevanje karakteristika i mogućnosti uporabe građevinskih materijala važna su znanja iz prirodnih znanosti, a pri rješavanju financijskih problema znanje matematike. Zbog sve veće primjene računala u arhitekturi, nužno je aktivno znanje rada u programima kao što su AutoCad i ArchiCad. Pri oblikovanju društvene okoline, arhitekt mora poznavati i uzimati u obzir društvene čimbenike kao i osobitosti okoline.

Uvjeti rada

Dio svog radnog vremena arhitekt provodi u uredu. Međutim, vrlo često radi i izvan ureda, i to prilikom posjeta klijentima, projektantima, građevinarima i ostalim osobama koje sudjeluju u realizaciji projekta. Radno vrijeme je uglavnom određeno rokovima za predaju projekata te arhitekt uglavnom samostalno kreira svoje radno vrijeme u tjednu. Iznimku čine arhitekti koji rade uredske poslove u različitim institucijama ili predavači u školama, i na fakultetima.

Srodna zanimanja

Urbanist, građevinski inženjer, industrijski dizajner, grafički dizajner

Mogućnosti zapošljavanja

Arhitekt se može zaposliti u projektnom birou, u nekom od organa i tijela državne uprave, u agenciji za promet nekretnina, te kao profesor u školi ili na fakultetu.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.