Obrazovanje odraslih

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Obrazovanje odraslih

Kako je organizirano obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj?

Obrazovanje odraslih nudi sljedeće mogućnosti:

  1. Osnovno školovanje - program osnovnog školovanja odraslih izvodi se u trajanju propisanom nastavnim planom i programom za osnovno školovanje odraslih.
  1. Srednjoškolsko obrazovanje - program obrazovanja odraslih za stjecanje srednje školske spreme, srednje stručne spreme ili niže stručne spreme izvodi se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje pri čemu se za svakog polaznika utvrđuje dio programa koji je polaznik već uspješno svladao i dio programa koji je još obvezan završiti.
  1. Prekvalifikacija - program prekvalifikacije provodi se na temelju programa propisanih za redovito obrazovanje, za polaznike sa stečenom stručnom spremom za jedno zanimanje, radi stjecanja stručne spreme iste obrazovne razine za novo zanimanje, pri čemu broj sati svakog pojedinog nastavnog predmeta programa prekvalifikacije ne može biti manji od 50% od broja nastavnih sati propisanih nastavnim planom za redovito obrazovanje.
  1. Osposobljavanje - program osposobljavanja izvodi se s ciljem stjecanja teorijskog i praktičnog znanja potrebnog za obavljanje jednostavnijih poslova prvog stupnja složenosti prema Nacionalnoj klasifikaciji zanimanja. Izvođenje programa osposobljavanja ne može trajati kraće od 120 nastavnih sati, osim kad je riječ o osposobljavanju za jednu ili manji broj radnih operacija koje se stječu pretežno individualnim nastavnim radom, ali ne kraće od 60 nastavnih sati.
  1. Usavršavanje - pohađanjem programa usavršavanja polaznici sa završenom srednjom školom dopunjuju i proširuju postojeće ili stječu znanje o novim tehnikama i tehnologijama i njihovoj primjeni. Izvođenje programa usavršavanja traje ovisno o vrsti programa, i to:
  • za obnavljanje i dopunjavanje stečenog znanja i vještina te stjecanje novog znanja u struci iste razine složenosti, program ne može trajati kraće od 150 nastavnih sati 
  • za poslove višeg stupnja složenosti, program ne može trajati manje od 500 sati, osim za programe obrazovanja za računalstvo.

Više informacija o obrazovanju odraslih možete pronaći na web stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja te Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.