Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zapošljavanje > Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Osobe s invaliditetom imaju poteškoća prilikom ulaska na  otvoreno tržište rada, zbog svoje neadekvatne obrazovne strukture, nedostatka radnoga iskustva i dugotrajne nezaposlenosti što dodatno smanjuje njihovu zapošljivost i motivaciju. Predrasude poslodavaca i šire javnosti o radnim sposobnostima pridonose njihovom plasmanu na otvorenom tržištu rada. U skladu s mjerama i aktivnostima iz Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. Hrvatski zavod za zapošljavanje zapošljavanje u suradnji s ostalim dionicima provodi mjere i aktivnosti u području profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Profesionalna rehabilitacija definira se kao kontinuirani dio opće rehabilitacije koja obuhvaća profesionalno usmjeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Pravo na profesionalnu rehabilitaciju može ostvariti osoba kojoj je prema posebnom propisu utvrđen status osobe s invaliditetom te time ispunjava uvjete za upis u Očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kojeg vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Pravo na profesionalnu rehabilitaciju je pravo osobe s invaliditetom na korištenje usluga centra za profesionalnu rehabilitaciju utvrđenih individualnim planom profesionalne rehabilitacije. Osoba s invaliditetom ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju po općim programima, a ako je to potrebno zbog vrste i težine invaliditeta ili uspješnosti rehabilitacijskog procesa i u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju, po prilagođenim ili posebnim programima.

Profesionalna rehabilitacija obuhvaća mjere i aktivnosti propisane člankom 4. stavkom 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. Mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije su usluge koje se izvode s ciljem da se osobu s invaliditetom osposobi za prikladan posao, da se ista zaposli odnosno zadrži posao i u njemu napreduje te da se profesionalno razvija.

Sukladno članku 5. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, o pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje u prvom stupnju regionalna odnosno područna ustrojstvena jedinica Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje u kojoj je nezaposlena osoba s invaliditetom prijavljena kao nezaposlena. Postupak za ostvarivanje prava pokreće se na zahtjev osobe s invaliditetom ili njezina zakonskog zastupnika. U Zavodu je izrađena procedura za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom koja u jedinstvenom upravnom postupku povezuje prava po dva zakona: pravo na profesionalnu rehabilitaciju po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i pravo na novčanu pomoć i naknadu putnih troškova za vrijeme obrazovanja po Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

U svim regionalnim i područnim uredima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje djeluje Povjerenstvo za profesionalnu rehabilitaciju (dalje: Povjerenstvo), čiji je rad definiran Poslovnikom o radu povjerenstva za profesionalnu rehabilitaciju. Povjerenstvo ima tri člana koje imenuje ravnatelj na prijedlog predstojnika regionalnog/područnog ureda. Članovi Povjerenstva su: stručni savjetnik za zapošljavanje koji vodi evidenciju osoba s invaliditetom, stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje i rehabilitaciju te stručni savjetnik za prava za vrijeme nezaposlenosti. U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje se u rješavanju problema zapošljavanja osoba s invaliditetom naglasak stavlja na individualni i holistički pristup nezaposlenoj osobi. Povjerenstvo odlučuje o upućivanju osobe s invaliditetom na rehabilitacijsku procjenu, o prihvaćanju predloženih usluga od strane Centra za profesionalnu rehabilitaciju i ostvarivanju prava na profesionalnu rehabilitaciju.

Status nezaposlene osobe s invaliditetom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dodjeljuje se sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom te Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Svakoj osobi s invaliditetom koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na temelju odgovarajuće dokumentacije evidentiran je status osobe s invaliditetom te vrsta i način stjecanja invaliditeta. Specijalizirani savjetnici za osobe s invaliditetom, za svaku nezaposlenu osobu s invaliditetom utvrđuju njezine stručne, radne i osobne mogućnosti u svrhu definiranja poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba s invaliditetom može obavljati i na temelju kojih se provode postupci posredovanja za zapošljavanje, kao i uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja.

Nezaposlena osoba s invaliditetom se upućuje na profesionalnu rehabilitaciju u regionalne Centre za profesionalnu rehabilitaciju putem narudžbenice u kojoj se navodi razlozi i cilj upućivanja. Prva faza u procesu profesionalne rehabilitacije je rehabilitacijska procjena koja podrazumijeva stručno mišljenje o razini radnih sposobnosti, znanjima, radnim navikama i profesionalnim interesima osobe s invaliditetom.  Potrebne usluge u daljnjem tijeku profesionalne rehabilitacije utvrđuju se individualnim planom profesionalne rehabilitacije nakon provedene rehabilitacijske procjene. Naručitelj usluge profesionalne rehabilitacije ima isključivo pravo donositi odluku o provedbi svih faza profesionalne rehabilitacije. Usluge profesionalne rehabilitacije provode se na način i u opsegu koji je utvrđen Standardima usluga profesionalne rehabilitacije, a cijena usluga profesionalne rehabilitacije utvrđuje se Cjenikom usluga profesionalne rehabilitacije.

Nadalje, nezaposlene osobe s invaliditetom uključuju se u postupke pripreme za zapošljavanje kroz aktivnosti grupnog i individualno profesionalnog savjetovanja prilagođenih s obzirom na vrstu invaliditeta, što ima za cilj poticanje aktivnog pristupa traženju posla te ostvarivanje socijalne i psihološke potpore. Ukoliko je potrebno, Povjerenstvo osobu s invaliditetom sukladno Poslovniku može uputiti na medicinsko – psihološku obradu gdje će stručni tim donijeti stručno mišljenje.

Nezaposlene osobe s invaliditetom također imaju mogućnost uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavana. Glavni ciljevi novog paketa mjera su zapošljavanje, podizanje razine zapošljivosti, te uvažavanje specifičnih potreba osoba u nepovoljnom položaju. Upravo su osobe s invaliditetom prepoznate kao osjetljiva skupina koja se nalazi u nepovoljnom položaju na tržištu rada te su za tu skupinu osigurane potpore u najvećem iznosu. Poslodavcu se sufinanciraju troškovi rada osobe koju zapošljava do 50% godišnjeg troška bruto II plaće, dok se kod zapošljavanja osobe s invaliditetom sufinancira 75% bruto II plaće.

Zajednički cilj svih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom je unaprjeđenje njihove integracije, povećanje zapošljivosti, olakšavanje izbora karijere i olakšani prijelaz osoba s invaliditetom na tržište rada. 

Rezultati o zapošljavanju osoba s invaliditetom, o strukturi zaposlenosti i nezaposlenosti osoba s invaliditetom iz evidencije HZZ-a kao i pregled mjera za osobe s invaliditetom dostupni su ovdje.  

Također više o mjerama aktivne politike zapošljavanja koje provodi HZZ možete pronaći ovdje

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.