Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zapošljavanje > Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Profesionalna rehabilitacija definira se kao kontinuirani dio opće rehabilitacije koja obuhvaća profesionalno usmjeravanje, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Osoba s invaliditetom ima pravo na profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju pod općim uvjetima, a ako je to potrebno zbog vrste i težine invaliditeta ili uspješnosti rehabilitacijskog procesa i u posebnim školama i ustanovama za profesionalnu rehabilitaciju, po prilagođenim ili posebnim programima.

U svrhu pripreme za zapošljavanje nezaposlenih osoba s invaliditetom, Hrvatski zavod za zapošljavanje osobu može uputiti na sljedeće profesionalne rehabilitacije:

  • utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti
  • profesionalno informiranje, savjetovanje i procjenu profesionalnih mogućnosti
  • radno osposobljavanje, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju i programe održavanja i usavršavanja radno-socijalnih vještina i sposobnosti u tazdoblju zapošljavanja

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje se u rješavanju problema zapošljavanja osoba s invaliditetom naglasak stavlja na individualni i holistički pristup nezaposlenoj osobi. Nadalje, nezaposlenim osobama s invaliditetom omogućeno je sudjelovanje i u različitim oblicima grupnog savjetovanja prilagođenim s obzirom na vrstu invaliditeta, što ima za cilj poticanje aktivnog pristupa traženju posla te ostvarivanje socijalne i psihološke potpore.

U svim područnim uredima HZZ-a organizirane su različite vrste radionica za sve nezaposlene osobe, koje su ujedno prilagođene potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom. Tako se, primjerice, u područnim uredima Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje provode aktivnosti grupnog profesionalnog informiranja i savjetovanja za osobe s oštećenjima sluha uz prevođenje na znakovni jezik (u suradnji s  Hrvatskim savezom gluhih i nagluhih).

Jedna od osnovnih aktivnosti HZZ-a u području zapošljavanja osoba s invaliditetom jeste poboljšati zapošljivost kroz upućivanje nezaposlenih osoba s invaliditetom u obrazovne aktivnosti te time povećati njihove mogućnosti za uključivanje na otvoreno tržište rada. Osobe s invaliditetom se u obrazovne aktivnosti najčešće upućuju putem mjera aktivne politike zapošljavanja te putem projekata financiranih iz državnih, Europskih i drugih međunarodnih fondova.

Novi Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN157/13) stupio je na snagu u prosincu 2013. godine, dok je na sjednici 12. prosinca 2014. godine Hrvatski sabor donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, (NN 152/14). Glavna novina u Zakonu jest unapređenje sustava kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom proširenjem obvezne kvote i na privatni sektor, te putem mogućnosti korištenja zamjenske kvote. Zakon definira da su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika dužni zaposliti na primjerenom radnom mjestu, određeni broj osoba s invaliditetom, ovisno o ukupnom broju zaposleni radnika. Sukladno navedenome, predložena kvota iznosi 3% od ukupnog broja zaposlenih radnika kod poslodavca koji je obveznik kvotnog zapošljavanja. Navedeni Zakon predviđa osnivanje regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju. Na temelju postojećih zaštitnih radionica u regionalnim središtima planira se uspostava pet regionalnih centara za profesionalnu rehabilitaciju u 2015. godini (Zagreb, Rijeka, Split, Osijek i Varaždin). Ovim Zakonom je ujedno i definirana obveza novčane naknade i način njenog obračuna za poslodavce koji su obvezni, a ne ispunjavaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom i novčana nagrada za poslodavce koji nisu obveznici kvotnog sustava, a imaju zaposlenu osobu s invaliditetom. Isti Zakon predviđa upućivanje privremeno nezapošljivih osoba s invaliditetom iz evidencije HZZ-a u programe radno-socijalnog uključivanja. Predložena rješenja značajno promoviraju politiku jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i mogla bi značajno doprinijeti povećanju broja zaposlenih osoba.

Sukladno članku 5. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, o pravu na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom odlučuje u prvom stupnju Hrvatski zavod za zapošljavanje. U HZZ-u je izrađena procedura za ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju nezaposlenih osoba s invaliditetom koja u jedinstvenom upravnom postupku povezuje prava po dva zakona: pravo na profesionalnu rehabilitaciju po Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i pravo na novčanu pomoć i naknadu putnih troškova za vrijeme obrazovanja po Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (NN 153/13).

Svakoj osobi s invaliditetom koja je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, na temelju odgovarajuće dokumentacije evidentiran je status osobe s invaliditetom, te vrsta i način stjecanja invaliditeta. Specijalizirani savjetnici za osobe s invaliditetom, za svaku nezaposlenu osobu s invaliditetom utvrđuju njezine stručne, radne i osobne mogućnosti u svrhu definiranja poslova i zanimanja koje nezaposlena osoba s invaliditetom može obavljati i na temelju kojih se provode postupci posredovanja za zapošljavanje, kao i uključivanje u mjere aktivne politike zapošljavanja. Status nezaposlene osobe s invaliditetom u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje dodjeljuje se sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zaošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14) i Pravilniku o izmjeni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 97/14, 2/15).

Prilikom uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja u obzir se uzima posebni status, pa su tako osobe s invaliditetom prepoznate kao ciljana skupina zakou poslodavci mogu dobiti sufinanciranje zapošljavanja u najvišem iznosu od 75% opravdanih troškova, dok je za ostale skupine taj iznos 50%. Visina subvencije ovisi o stupnju obrazovanja osobe s invaliditetom. Prilikom uključivanja u mjere Javni rad, za osobe s invaliditetom trošak bruto plaće financira se u 100% iznosu.

Zajednički cilj svih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom je unaprjeđenje njihove integracije, povećanje zapošljivosti, olakšavanje izbora karijere i olakšani prijelaz osoba s invaliditetom na tržište rada. Prilagođenim metodama i tehnikama, planiranjem osiguravanja arhitektonske i komunikacijske pristupačnosti unutar strukturnih fondova EU i sl. nastoji se promovirati politika jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom i doprinijeti realizaciji njihovog punog radnog i osobnog potencijala.

Rezultati o zapošljavanju osoba s invaliditetom, o strukturi zaposlenosti i nezaposlenosti osoba s invaliditetom iz evidencje HZZ-a, kao i pregled mjera za osobe s invaliditetom dostupni su na mrežnoj stranici http://www.hzz.hr/default.aspx?id=14294.

Također paket mjera koje HZZ nudi osobama s invaliditetom možete pronaći na http://www.hzz.hr/default.aspx?id=11700.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.