Učitelj razredne nastave/Učiteljica razredne nastave

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Učitelj razredne nastave/Učiteljica razredne nastave 

 

Kratak opis

Učitelj razredne nastave obrazuje i odgaja djecu od prvog do četvrtog razreda osnovne škole. Poučava sve propisane nastavne predmete i skrbi o cjelovitom razvoju učenika.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova učitelja razredne nastave, potrebno je završiti integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij, specijalistički diplomski stručni učiteljski studij i/ili stručni učiteljski studij.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog integrirani prediplomski/diplomski sveučilišnog učiteljski studij i specijalističkog diplomskog stručnog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra struke, a nakon stručnog studija magistar/magistrica struke. Nakon obavljenog jednogodišnjeg pripravničkog staža, vježbenici polažu stručni ispit. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Razredni se učitelj priprema za nastavu i planira sadržaj (što će poučavati) te metodičko-didaktičku pripremu (kako će poučavati). Sadržajna priprema temelji se na propisanim nastavnim planovima.

 

Izvođenje nastave je zahtjevan posao. Važno je znati ostvariti pozitivnu klimu u razredu i uvjete u kojima će učenici biti motivirani za rad. Učitelj mora poštivati osobne razvojne karakteristike djece određene dobi i uvažavati smjernice kvalitetne organizacije nastave kako bi učenici učili i pritom se dobro osjećali. Primjenjujući spoznaje iz psihologije, pedagogije, komunikologije i srodnih znanstvenih disciplina učitelj je danas manje predavač, a više organizator, savjetnik i mentor u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima. Odgojno obrazovni proces prilagođava se mogućnostima pojedinih učenika, dajući prednost problemskoj nastavi, nastavi u prirodi, učenju na temelju uvida, grupnom i individualnom radu. Pri tome se služi audiovizualnim pomagalima – interna televizija, računala i sl.

 

Uz rad u neposrednoj nastavi i slobodnim aktivnostima učitelj ima i druge odgojno-obrazovne zadatke. Potrebno je sustavno pratiti napredovanje svakog učenika, što obuhvaća vrednovanje njegova napretka. Učitelj ostvaruje trajnu suradnju s roditeljima, djelujući edukativno kroz individualni rad, predavanja i radionice. Surađuje sa stručnom službom škole. Organizira priredbe, natjecanja, izložbe, izlete i sl. Obavlja i sve administrativne poslove vezane uz odgojno obrazovni rad.

 

Važna zadaća učitelja je razredništvo. Razrednik se brine za razred kao cjelinu i rješava eventualno nastale poteškoće. Održava roditeljske sastanke, na kojima roditelje upoznaje s napretkom učenika i ostvaruje suradnju o svim pitanjima značajnim za napredovanje pojedinih učenika i razreda u cjelini. Ponekad organiziraju i 'dane otvorenih vrata' i tako omogućuju učenicima da roditeljima sami predstave rad u školi.

 

Učitelj se mora stalno stručno usavršavati, kako bi bio u tijeku s novim spoznajama na području svojega rada.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Učitelj razredne nastave treba posjedovati mnoga znanja i vještine iz područja razvojne psihologije, komunikologije, pedagogije i srodnih znanstvenih disciplina.

 

Učitelj razredne nastave treba imati odgovarajući stupanj razvijenosti tjelesnih, glazbenih i likovnih sposobnosti.

 

Treba biti osoba dobre čuvstvene i socijalne zrelosti i prilagodljivosti, pozitivnog vrijednosnog usmjerenja. Izuzetno je važno da učitelj razredne nastave bude osoba koja je motivirana za učiteljsko zanimanje, koja pokazuje ljubav za rad s djecom, strpljivost i prihvaćanje razlika. Potrebno je pokazivati empatičnost, znati prepoznati i udovoljiti potrebama djeteta koja u toj dobi imaju izraženu potrebu za prihvaćanjem i podrškom.

 

Potrebno je znati se postaviti kao učitelj – voditelj koji određuje granice, s učenicima dogovara pravila i dosljedan je u njihovu provođenju. Poželjno je da bude kreativan, jer mnoge situacije s kojima se suočava u razredu iziskuju primjenu jedinstvenih postupaka i rješenja.

 

Uvjeti rada

Radno vrijeme propisuje nadležno Ministarstvo u skladu sa Zakonom o osnovnom školstvu. Dio radnog vremena učitelj provodi u neposrednoj nastavi, a dio koristi za izvannastavne aktivnosti, među kojima je i priprema za nastavu.

 

Radni prostor učitelja razredne nastave najčešće je učionica, ali i drugi prostori u školi i okolici škole namijenjeni djeci, npr. dvorana za tjelesni odgoj, školsko igralište, kabineti, knjižnica, zbornica.

 

Dio nastavnog rada provodi se izvan škole: posjeti kazalištu, kinu, različitim priredbama, športskim i drugim natjecanjima, školski izleti i sl. Organizirana ljetovanja, zimovanja i drugi oblici izvanškolskih aktivnosti omogućavaju djeci i učiteljima boravak izvan mjesta boravka.

 

Rad s učenicima se uglavnom provodi u prijepodnevnim satima, osim aktivnosti kao što su roditeljski sastanci, razgovori s roditeljima, stručna predavanja i seminari, koji se većinom održavaju u poslijepodnevnim satima.

 

Srodna zanimanja

Učitelj predmetne nastave u osnovnoj školi, srednjoškolski profesor, odgajatelj u odgojno-obrazovnoj ustanovi (učeničkom domu i sl.).

 

Mogućnosti zapošljavanja

Učitelj razredne nastave može se zaposliti u osnovnoj školi.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.