Upravni referent/Upravna referentica

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Upravni referent/Upravna referentica 

 

Kratak opis

Upravni referent radi na pripremi, izdavanju i evidentiranju izdanih i primljenih spisa i dokumenata (različite odluke ili rješenja, domovnice, putovnice, osobne iskaznice, dozvole, potvrde i slično).

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program upravnog referenta, ­­­­­­­­potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova upravnog referenta, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od četiri godine.

 

Završetak srednjoškolskog programa obrazovanja završava izradom i obranom završnog rada. Učenici mogu polagati i ispite državne mature, koji im omogućuju nastavak školovanja na visokoškolskoj razini.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Upravni referent može raditi na raznim poslovima u tijelima državne uprave (županijski uredi, ministarstva, policija, porezne i carinske ispostave, katastar, mirovinski i zdravstveni zavodi i slično), lokalnoj samoupravi (općine, gradovi), pravosuđu (općinski, županijski i prekršajni sud, odvjetništvo, bilježništvo) i različitim drugim ustanovama (škole, vrtići, domovi zdravlja, djelokrug socijalne skrbi). Posao upravnog referenta usmjeren je i ograničen na one sadržaje, koji su vezani za djelokrug rada i nadležnost ustanove u kojoj su zaposleni. Ono što je svima zajedničko jest, kombinacija obrade dokumenata i rada sa strankama, te ako je potrebno i komunikacija s ostalim službenicima u uredu i s različitim ustanovama i poduzećima. Upravni referent upućuju stranke na to koje sve dokumente trebaju donijeti na uvid i koje sve obrasce trebaju ispuniti, kako bi dobili traženi dokument. Zatim priprema tražene dokumente i o tome vodi evidenciju.

 

Upravni referenti u svom radu koriste računalo i ostala uredska pomagala.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Upravni referenti trebali bi posjedovati znanja o uredskom poslovanju i dopisivanju, upravnom postupku, imovinskom pravu, obiteljskom pravu, radnom pravu i državnom ustroju Republike Hrvatske.

 

Upravni referent trebao bi poznavati i služiti se računalnim programima. Potrebne su dobro razvijene komunikacijske vještine zbog svakodnevnog komuniciranja sa strankama, ostalim službenicima u uredu i s drugim suradnicima.

 

Uvjeti rada

Upravni referenti rade u ugodnim radnim uvjetima. Uredi u kojima rade su zatvoreni, najčešće klimatizirani, topli i ugodno osvijetljeni prostori. Rad se najčešće odvija u jednoj smjeni. Mogu raditi sami ili u timu. Rad se uglavnom provodi u sjedećem položaju koristeći osobno računalo. Takav rad može utjecati na zdravlje, tako da su moguća oštećenja kralježnice i vida.

 

Kontraindikacije za rad su: slabovidnost/sljepoća, gluhoća i teže nagluhost u govornom području oštećenje glasa i/ili govora koja utječu na komunikaciju, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta  te kronični poremećaji koji značajno remete kognitivno i emocionalno funkcioniranje.

 

Srodna zanimanja

Poslovni tajnik, tajnik, administrativni tajnik, ekonomist, upravni pravnik

 

Mogućnosti zapošljavanja

Upravni referenti najčešće se zapošljavaju u tijelima državne uprave, lokalne samouprave i pravosuđa te u različitim ustanovama (matični uredi, pisarnice, zemljišno-knjižni uredi, poslovi zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, ministarstva, privatna poduzeća i drugo).

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.